ANUNȚURI ȘI MODIFICĂRI LEGISLATIVE

 

Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public,

așa cum este definit prin Legea 544/2001, este completat în această secțiune ce însumează

lista documentelor de interes public

 

2020  2019   2018   2017  2016

Data

Denumirea anunțului

Decembrie
2018 

Rezultatele constestatiilor depuse in urma examenelor de autorizare ca diriginte de santier din sesiunea de examinare 03-07.12.2018

Decembrie
2018 

Rezultatele obţinute de candidaţii care au susţinut examenul desfăşurat în data de 03.12.2018 pentru autorizarea ca diriginte de şantier

Decembrie
2018 

Program sesiune

Decembrie
2018 

Centre de examinare/săli desfășurare sesiune examen

Decembrie
2018 

Erate la listele candidaților acceptați să participe la examenul de autorizare diriginți de șantier în perioada 03.12 - 07.12.2018 pe domenii/subdomenii de autorizare.

Decembrie
2018 

Listele candidaților acceptați să participe la examenul de autorizare diriginți de șantier organizat în perioada 03.12 - 07.12.2018, pe domenii/subdomenii de autorizare.

Octombrie
2018 

Autorizaţiile şi legitimaţiile de responsabili tehnici cu execuţia emise în urma examenelor de autorizare din sesiunea iunie 2018, se pot ridica de titularii acestora personal, pe bază de semnătură şi în baza unui document de identitate, de la registratura I.S.C. sau a inspectoratului teritorial pentru care au optat în cererile de autorizare.

Septembrie
2018 

Începând cu data de 25.09.2018, autorizaţiile şi legitimaţiile de responsabili tehnici cu execuţia emise în urma examenelor de autorizare din sesiunea iunie 2018, se pot ridica de titularii acestora personal, pe bază de semnătură şi în baza unui document de identitate, de la registratura I.S.C. sau a inspectoratului teritorial pentru care au optat în cererile de autorizare.

Septembrie

2018

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. organizează sesiune de examene pentru autorizarea diriginţilor de şantier în perioada 03 - 07 decembrie 2018.
Centrele de examinare unde se vor desfăşura examenele sunt în localităţile de reşedinţă ale Inspectoratelor Regionale în Construcţii / Inspectoratului Regional în Construcţii Bucureşti-Ilfov. Termenul - limită de depunere a dosarelor este 03 noiembrie 2018, data serviciului poştal, electronic sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării de la această sesiune.

Iulie
2018 

Lista cu rezultatele contestațiilor depuse în urma examenelor de autorizare a responsabililor tehnici cu execuția organizat în perioada 04-15 IUNIE 2018

Iunie

2018

Rezultatele la examenele de autorizare ca responsabili tehnici cu execuția din sesiunea de examinare 04-15 iunie 2018, cu examene susținute în perioada 04-08 iunie 2018

Clarificări competențe RTE privind domeniul 9.1 – construcții edilitare și de gospodărie comunală” – (fost domeniul IX)

Mai 2018

ÎN APLICAREA REGULAMENTULULUI EUROPEAN GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR (GDPR)apărut în Jurnalul Oficial al UE în mai 2016, care intră în vigoare de la 25 mai 2018
A. Diriginții de Șantier autorizați de către ISC care se regăsesc în Registrul public al Diriginților de Șantier autorizați,
          Responsabilii tehnici cu execuția autorizați de către ISC care se regăsesc în Registrul public al RTE autorizați vor completa și transmite  următoarele documente semnate și datate:
      1. ACORD PUBLICARE - DIRIGINȚI DE ȘANTIER
      2. ACORD PUBLICARE – RTE
prin unul dintre mijloacele de comunicare: serviciul poştal la adresa ISC - Str. C.F. Robescu Nr. 23, Sector 3 Bucureşti, electronic la adresa isc@isc.gov.ro sau prin intermediul PCU electronic la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro.                

 Începând cu data de 25 mai 2018, ISC va publica în Registrul Diriginților de Șantier autorizați respectiv în Registrul RTE autorizați, diriginții de șantier/RTE care au transmis documentele solicitate.Periodic, registrele vor fi actualizate.                    

 B. Șeful de laborator și/sau Specialistul încercări nedistructive, precum și Conducătorul operatorului economic titular al laboratorului sau persoana desemnată vor completa și transmite, alături de documentele dosarului de autorizare/ reînnoire/extindere/modificare prevăzute în procedura aprobată prin Ordinului MDRAP nr. 1497/2011 cu modificările și completările următoarul document semnat și datat:
     - ACORD PRELUCRARE
     Pe site-ul ISC la pagina ”Autorizari” secțiunile ”Autorizări Diriginți”, ”Autorizări RTE” și ”Autorizări Laboratoare”, în paginile ”Formulare Utile” sunt publicate în format word documentele emise în aplicarea Regulamentului.

Martie

2018

Inspectoratul de Stat în Construcţii organizează sesiune de examene pentru autorizarea responsabililor tehnici cu execuția în perioada  04 iunie - 15 iunie 2018.

Termenul - limită de depunere a dosarelor este, 17 aprilie 2018 data serviciului poştal, electronic sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării  la această sesiune.

Ianuarie
2018 

Instrucțiuni și modalităţi pentru depunerea registrului de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier