I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

 

 

INFO AUTORIZARE DIRIGINȚI DE ȘANTIER

 

I. Autorizarea pe bază de examen 

 

Cerințe și domenii de autorizare

 

      Poate solicita autorizarea ca diriginte de şantier titularul unei diplome de inginer şi/sau arhitect, respectiv master/ doctorat, în unul/mai multe dintre domeniile şi specializările universitare menţionate în tabelul de la art. 8 alin. (4) din procedură, dacă îndeplineşte condiţia de experienţă profesională minimă.

      Pot solicita autorizarea ca diriginte de şantier absolvenţii de şcoli tehnice militare - studii de lungă durată - în una dintre specializările menţionate în tabel dacă îndeplinesc condiţia de experienţă profesională minimă. Prin experienţă profesională se înţelege durata exercitării efective şi legale a activităţii de proiectare, execuţie şi/sau consultanţă în construcţii în domeniile/subdomeniile de autorizare prevăzute în tabel.

      Domeniile/Subdomeniile în care se autorizează diriginţii de şantier, cerinţele obligatorii privind studiile, respectiv domeniul şi specializările, precum şi experienţa profesională minimă necesară sunt prezentate în tabelul de la art. 8 alin. (4) din procedură.

      Pot solicita autorizarea ca diriginte de şantier titularii unei diplome de inginer, respectiv master/doctorat, în domenii (profiluri) şi specializări echivalente celor menţionate în tabel, dacă îndeplinesc condiţia de experienţă profesională minimă în domeniul/domeniile/subdomeniul/subdomeniile solicitat/solicitate.

      La domeniile/subdomeniile de autorizare: 2.1; 2.2; 3.2; 3.3; 4; 5.1; 5.2; 6; 7; 8.1; 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5 pot solicita autorizarea ca diriginte de şantier şi titularul unei diplome de subinginer, precum şi absolvenţii de şcoli tehnice militare studii de scurtă durată - în una dintre specializările prevăzute în tabel, dacă au o experienţă profesională în domeniul execuţiei lucrărilor de construcţii de cel puţin 10 ani.

      La subdomeniile de autorizare 8.1 "Instalaţii electrice", 8.3 "Instalaţii gaze naturale", 9.1 "Reţele electrice" şi 9.4 "Reţele de gaze naturale" pot solicita autorizarea acele persoane care, pe lângă îndeplinirea condiţiilor cuprinse în tabel , sunt titulare ale unei legitimaţii valabile de electrician autorizat, respectiv titulare ale unei legitimaţii valabile de instalator autorizat în gaze naturale, emisă de autoritatea naţională de reglementare competentă, potrivit legii, astfel :
   - Titulari ai unei legitimaţii valabile de electrician autorizat gradul II A şi B, III A şi B şi IV A şi B pot solicita autorizarea ca diriginte de şantier în subdomeniul 8.1. Instalaţii electrice.
   - Titulari unei legitimaţii valabile de electrician autorizat gradul III A şi B şi IV A şi B pot solicita autorizarea ca diriginte de şantier în subdomeniul 9.1. Reţele electrice;
   - Titularii unei legitimații valabile de instalator de gaze naturale autorizat tip EGIU sau PGIU, pot solicita autorizarea ca diriginte de șantier în subdomeniul 8.3 – Instalații gaze naturale ”, iar titularii unei legitimații valabile de instalator de gaze naturale autorizat tip EGD, PGD, EGT sau PGT pot solicita autorizarea ca diriginte șantier în subdomeniul 9.4 – Rețele de gaze naturale.

      Pentru subdomeniile 8.3 «Instalaţii gaze naturale» şi 9.4 «Reţele de gaze naturale» pot participa la examen şi titularii unei diplome de inginer, respectiv master/doctorat, în profilul politehnic, care sunt şi titularii unei legitimaţii valabile de instalator autorizat în gaze naturale, emisă de autoritatea naţională de reglementare competentă, şi care au o experienţă profesională minimă în domeniu/subdomeniu de 10 ani.