I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

 

 

 

INFO AUTORIZARE DIRIGINȚI DE ȘANTIER

 

I. Autorizarea pe bază de examen 

 

Înscrierea la examenul de autorizare

      A. Dosarul transmis de solicitantul cetăţean român trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente
• cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură. Pe cerere solicitanţii vor preciza centrul de examinare unde doresc să susţină examenul/examenele de autorizare;
• curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde în cadrul capitolului "Experienţă profesională" se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniu;
• declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională prevăzute în tabel, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedură;
• copia diplomei de studii;
• copia actului de identitate;
• copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat / instalator autorizat în gaze naturale, emisă potrivit legii, de autoritatea naţională de reglementare compententă, pentru domeniile la care se solicită aceasta, respectiv subdomeniile 8.1 Instalaţii electrice, 9.1- Reţele electrice / 8.3 - Instalaţii gaze naturale, 9.4 - Reţele de gaze naturale
• certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar sau Consimțământ pentru obținerea extrasului de cazier judiciar - Diriginți de șantier de către I.S.C., întocmit conform model (la secțiunea FORMULARE UTILE);
• acord prelucrare date cu caracter personal - Diriginți de șantier;

• două fotografii color format 3 x 4 cm.

      Copiile documentelor menţionate mai sus, VOR FI CERIFICATE OLOGRAF PRIVIND CONFORMITATEA CU ORIGINALUL, DE CĂTRE SOLICITANT (se scrie conform cu originalul și se semnează).

      Consimțământului expres al persoanei se solicită în aplicarea prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și a Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificările și completările ulterioare.

      Documentele:  cerere de autorizare, curriculum vitae și declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională, vor fi datate și însușite prin semnătură de către solicitanți.    

      ”Consimțământul pentru obținerea extrasului de cazier judiciar – Diriginți de șantier” se solicită în aplicarea prevederilor Regulamentului european general privind protecția datelor(GDPR), OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și a Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificările și completările ulterioare.
      Acceptarea participării la examen a persoanelor care și-au dat consimțământul ca I.S.C. să solicite extrasul de cazier judiciar se va face doar după primirea extrasului de la organele abilitate, dacă din acesta rezultă îndeplinirea condiției de neînscriere în cazierul judiciar.

 

       B. Dosarul transmis de solicitantul cetăţean al unui stat membru al U.E. sau al S.E.E. trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente redactate / traduse în limba română:
• cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură. Pe cerere solicitanţii vor preciza centrul de examinare unde doresc să susţină examenul/examenele de autorizare;
• curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde în cadrul capitolului "Experienţă profesională" se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniu;
• declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională prevăzute în tabel, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedură;
• copia diplomei de studii;
• copia actului ce dovedeşte cetăţenia în unul dintre statele membre ale UE sau SEE şi copia documentelor de şedere în România, dup caz;
• copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat / instalator autorizat în gaze naturale, emisă potrivit legii, de autoritatea naţională de reglementare compententă, pentru domeniile la care se solicită aceasta, respectiv subdomeniile 8.1 Instalaţii electrice, 9.1- Reţele electrice / 8.3 - Instalaţii gaze naturale, 9.4 - Reţele de gaze naturale
• document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârşit o infracţiune sau o greşeală profesională gravă;
• două fotografii color format 3 x 4 cm;

• acord prelucrare date cu caracter personal - Diriginți de șantier.
    Copiile documentelor menţionate mai sus, VOR FI CERTIFICATE OLOGRAF PRIVIND CONFORMITATEA CU ORIGINALUL, DE CĂTRE SOLICITANT (se scrie conform cu originalul și se semnează).

    Documentele:  cerere de autorizare, curriculum vitae și declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională, vor fi datate și însușite prin semnătură de către solicitanți.

 

 

       C. Dosarele se vor transmite la ISC, prin serviciul poştal la adresa ISC - Str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3 Bucureşti, electronic la adresa isc@isc.gov.ro sau prin intermediul PCU electronic la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro. Termenul - limită de transmitere a dosarelor este cu 30 zile înainte de data fixată pentru începerea sesiunii de examinare ............................( SE VA COMPLETA LA STABILIREA SESIUNII)

 

În aplicarea REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), ale cărui prevederi au intrat în vigoare din 25 mai 2018, odată cu dosarul de autorizare, solicitanții trebuie să completeze și să transmită și Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Formularul "Acord prelucrare date cu caracter personal" se regăsește pe pagina de internet a I.S.C. www.isc.gov.ro, la Secțiunea Autorizări - Autorizare diriginți - Formulare utile.