I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

INFO AUTORIZARE DIRIGINȚI DE ȘANTIER

 

I. Autorizarea pe bază de examen 

 

Înscrierea la examenul de autorizare

 

Dosarele de autorizare ale solicitanţilor cetăţeni români sau cetăţeni al unui stat membru al U.E. sau al S.E.E, vor fi întocmite conform prevederilor art. 16 alin. (1), respectiv alin. (2) din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1496/2011, cu modificările şi completările ulterioare.


I. Dosarul transmis de solicitantul cetăţean român trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:
• cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură;
• curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde în cadrul capitolului "Experienţă profesională" se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniu;
• declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională prevăzute în tabelul de la art. 8 alin. (4), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedură;
• copia diplomei de studii;
• copia actului de identitate;
• copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat / instalator autorizat în gaze naturale, valabilă, emisă potrivit legii, de autoritatea naţională de reglementare compententă, pentru domeniile la care se solicită aceasta, respectiv subdomeniile 8.1 Instalaţii electrice, 9.1- Reţele electrice / 8.3 - Instalaţii gaze naturale, 9.4 - Reţele de gaze naturale;
• certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar sau Consimțământ pentru obținerea extrasului de cazier judiciar - Diriginți de șantier de către I.S.C., întocmit conform model (la secțiunea AUTORIZARE / AUTORIZARE DIRIGINȚI / FORMULARE UTILE);
• acord prelucrare date cu caracter personal - Diriginți de șantier – document solicitat în aplicarea REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor conform model la secțiunea AUTORIZARE/AUTORIZARE DIRIGINȚI/FORMULARE UTILE.
• două fotografii color format 3 x 4 cm (fotografiile pot fi transmise și prin email scanate color).
Copiile documentelor menţionate mai sus, VOR FI CERTIFICATE OLOGRAF PRIVIND CONFORMITATEA CU ORIGINALUL, DE CĂTRE SOLICITANT (se scrie conform cu originalul și se semnează).
Consimțământul persoanei se solicită în aplicarea prevederilor OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și a Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificările și completările ulterioare.
Documentele: cerere de autorizare, curriculum vitae și declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională, vor fi datate și însușite prin semnătură de către solicitanți.


II. Dosarul transmis de solicitantul cetăţean al unui stat membru al U.E. sau al S.E.E. trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente redactate / traduse în limba română:
• cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură;
• curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde în cadrul capitolului "Experienţă profesională" se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniu;
• declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională prevăzute în tabelul de la art. 8 alin. (4), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedură;
• copia diplomei de studii;
• copia actului ce dovedeşte cetăţenia în unul dintre statele membre ale UE sau SEE şi copia documentelor de şedere în România, dup caz;
• copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat / instalator autorizat în gaze naturale, valabile, emisă potrivit legii, de autoritatea naţională de reglementare compententă, pentru domeniile la care se solicită aceasta, respectiv subdomeniile 8.1 Instalaţii electrice, 9.1- Reţele electrice / 8.3 - Instalaţii gaze naturale, 9.4 - Reţele de gaze naturale
• document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârşit o infracţiune sau o greşeală profesională gravă;
• două fotografii color format 3 x 4 cm;
• acord prelucrare date cu caracter personal - Diriginți de șantier – document solicitat în aplicarea REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor conform model la secțiunea AUTORIZARE/AUTORIZARE DIRIGINȚI/FORMULARE UTILE.
Copiile documentelor menţionate mai sus, VOR FI CERTIFICATE OLOGRAF PRIVIND CONFORMITATEA CU ORIGINALUL, DE CĂTRE SOLICITANT (se scrie conform cu originalul și se semnează).
Documentele: cerere de autorizare, curriculum vitae și declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională, vor fi datate și însușite prin semnătură de către solicitanți.
Anexele nr. 1 şi 2 şi modelul de CV european pot fi preluate de aici (link la pagina Autorizări - Formulare conform procedurii de autorizare)
Dosarele se vor transmite la ISC, prin serviciul poştal la adresa ISC - Str. C.F.Robescu nr. 23, sector 3 Bucureşti , electronic la adresa isc@isc.gov.ro sau prin intermediul PCU electronic la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro.
Termenul - limită de transmitere a dosarelor este cu 30 zile înainte de data fixată pentru începerea sesiunii de examinare ( 25 octombrie 2023).
În cazul dosarelor incomplete, comisia de autorizare solicită în scris, în termen de 7 zile de la data înregistrării dosarului, completări şi clarificări. Termenul maxim de depunere a completărilor şi clarificărilor este de 5 zile de la data primirii comunicării privind solicitările de completare.
Comunicarea domeniului/ domeniilor/ subdomeniului/ subdomeniilor pentru care solicitantul este admis să participe la examenul de autorizare se face în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii dosarului sau a completărilor solicitate.
Cu cel puţin 5 zile înainte de perioada stabilită pentru desfăşurarea sesiunii de examinare pe pagina de internet a ISC se publică listele candidaţilor şi domeniile/subdomeniile acceptate, precum și locația centrului de examinare.
Sesiunea de examinare se va desfăşura după un program aprobat de inspectorul general al ISC şi se va publica pe pagina de internet a ISC cu cel puţin 5 zile înainte de începerea sesiunii de examinare.
În data şi la ora programată, candidaţii sunt acceptati în sălile de examen pe baza actului de identitate şi a semnării proceselor verbale de participare.
Nu este permisă intrarea candidaţilor în sala de examinare, după ora programată de începere a examenului.
Examenul va consta într-o probă scrisă - chestionar tip grilă şi un studiu de caz, durata alocată fiind de 3 ore.
Candidatul care nu poate participa la examenul de autorizare la care a fost acceptat, poate solicita ISC, în scris, cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei de desfăşurare a examenului:
a) reprogramarea participării la examenul de autorizare în următoarea sesiune de examinare organizată de I.S.C;
b) retragerea cererii de autorizare.
Sumele reprezentând taxa de autorizare nu se restituie în următoarele cazuri:
a) candidatul absentează nejustificat la examenul la care a fost acceptat să participe;
b) candidatul nu promovează examenul.
Dacă din motive independente de voinţa candidatului acceptat pentru susţinerea examenului (deces în familie, internare în spital, altele de această natură) survenite în timpul sesiunii de examinare, acesta nu s-a putut prezenta, dosarul şi taxa de autorizare îşi păstrează valabilitatea şi dau dreptul candidatului să participe la următoarea sesiune de autorizare, cu condiţia completării dosarului cu actul doveditor al situaţiei care a determinat neprezentarea la examen.

Bibliografia pentru susţinerea examenelor se poate consulta aici.