I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

INFO AUTORIZARE DIRIGINȚI DE ȘANTIER

 

I. Autorizarea pe bază de examen 

 

Desfășurarea examenelor

 

      Cu cel puţin 5 zile înainte de perioada stabilită pentru desfăşurarea sesiunii de examinare pe pagina de internet a ISC se publică Centrele de examinare unde se vor desfăşura examenele și listele candidaţilor şi domeniile/subdomeniile acceptate pe fiecare centru de examinare.

      Sesiunea de examinare se va desfăşura după un program aprobat de secretarul general al ISC şi se va publica pe pagina de internet a ISC cu cel puţin 5 zile înainte de începerea sesiunii de examinare. În data şi la ora programată, candidaţii sunt acceptati în sălile de examen pe baza actului de identitate şi a semnării proceselor verbale de participare.

      Nu este permisă intrarea candidaţilor în sala de examinare, după ora programată de începere a examenului. Candidații nu vor avea asupra lor materiale pe care le-ar putea consulta în vederea rezolvării subiectelor..

      Orice încercare de fraudă în timpul desfășurării examenului de autorizare se sancșiionează cu eliminarea candidatului din examen. Eliminarea din examen se face în prezența întregii comisii de autorizare și se consemnează în procesul-verbal de participare la examen.

      Examenul va consta într-o probă scrisă - chestionar tip grilă şi un studiu de caz, durata alocată fiind de 3 ore.

      Se consideră că au promovat examenul candidații care au obținut minimum nota 7 la chestionarul de tip grilă și minimum nota 7 la studiul de caz.

      Candidatul care nu poate participa la examenul de autorizare la care a fost acceptat, poate solicita ISC, în scris, cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei de desfăşurare a examenului:
a) reprogramarea participării la examenul de autorizare în următoarea sesiune de examinare organizată de I.S.C;
b) retragerea cererii de autorizare.

 

     Sumele reprezentând taxa de autorizare nu se restituie în următoarele cazuri:
a) candidatul absentează nejustificat la examenul la care a fost acceptat să participe;
b) candidatul nu promovează examenul.

 

     Dacă din motive independente de voinţa candidatului acceptat pentru susţinerea examenului (deces în familie, internare în spital, altele de această natură) survenite în timpul sesiunii de examinare, acesta nu s-a putut prezenta, dosarul şi taxa de autorizare îşi păstrează valabilitatea şi dau dreptul candidatului să participe la următoarea sesiune de autorizare, cu condiţia completării dosarului cu actul doveditor al situaţiei care a determinat neprezentarea la examen.