INFO AUTORIZARE DIRIGINȚI DE ȘANTIER

 

II. Autorizarea fără examen, cu aprobarea comisiei de autorizare

 

Cerințe, condiții și domenii autorizare

 

      Domeniile/Subdomeniile în care se autorizează diriginţii de şantier, cerinţele obligatorii privind studiile, respectiv domeniul şi specializările, precum şi experienţa profesională minimă necesară sunt prezentate în tabelul de la art. 8 alin. (4) din procedură.

 

      Autorizarea fără examen, cu aprobarea comisiei de autorizare, se face pentru :
1. solicitanții cetățeni români sau cetățeni ai altui stat membru UE sau SEE care îndeplinesc condițiile privind nivelul de studii și experiență profesională, dețin un titlu de cadru didactic universitar și aparțin unei instituții de învățământ superior și desfășoară activități didactice și de cercetare în unul dintre domeniile/subdomeniile de autorizare prevăzute în tabelul de art. 8 alin. (4) din procedură.
2. solicitanții cetățeni români sau cetățeni ai altui stat membru UE sau SEE care dețin un titlu științific de doctor în domeniul fundamental "științe inginerești" în unul dintre domeniile/subdomeniile de autorizare prevăzute în tabelul de art. 8 alin. (4) din procedură ( sau un document echivalent obținut în UE sau SEE).

 

      Solicitanții vor primi autorizarea astfel:
solcitanții prevăzuți la pct.1:
- pe un domeniu/subdomeniu de autorizare compatibil cu domeniul/subdomeniul în care își desfășoară activitatea de didactică/de cercetare; și/sau
- pe un domeniu/subdomeniu de autorizare compatibil cu domeniul/subdomeniul în care deține titlul științific de doctor în domeniul fundamental "științe inginerești" în unul dintre domeniile/subdomeniile de autorizare prevăzute în tabel, pentru domeniul/subdomeniul în care a fost elaborată teza de doctorat.
solcitanții prevăzuți la pct.2:
- pe un domeniu/subdomeniu de autorizare compatibil cu domeniul/subdomeniul în care deține științific de doctor în domeniul fundamental "științe inginerești" în unul dintre domeniile/subdomeniile de autorizare prevăzute în tabel, pentru domeniul/subdomeniul în care a fost elaborată teza de doctorat.

 

      A. Dosarul transmis de solicitantul cetăţean român trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:
• cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură;
• curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde în cadrul capitolului "Experienţă profesională" se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniu;
• declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională prevăzute în tabelul de la art. 8 alin. (4), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedură;
• copia diplomei de doctor în științei inginerești și rezumatul tezei de doctorat;
• copia actului de identitate;
• adeverințe emisă de instituția de învățământ superior - pentru solicitanții care dețin un titlu de cadru didactic universitar;
• copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat / instalator autorizat în gaze naturale, emisă potrivit legii, de autoritatea naţională de reglementare compententă, pentru domeniile la care se solicită aceasta, respectiv subdomeniile 8.1 Instalaţii electrice, 9.1- Reţele electrice / 8.3 - Instalaţii gaze naturale, 9.4 - Reţele de gaze naturale
• certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar sau Consimțământ pentru obținerea extrasului de cazier judiciar - Diriginți de către I.S.C., întocmit conform model (la secțiunea FORMULARE UTILE) ;
• acord prelucrare date cu caracter personal – Diriginți de șantier;
• două fotografii color format 3 x 4 cm.

      Copiile documentelor menţionate mai sus, VOR FI CERTIFICATE OLOGRAF PRIVIND CONFORMITATEA CU ORIGINALUL, DE CĂTRE SOLICITANT (se scrie conform cu originalul și se semnează).

      Documentele: cerere de autorizare, curriculum vitae și declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională, vor fi datate și însușite prin semnătură de către solicitanți.

      "Consimțământul pentru obținerea extrasului de cazier judiciar – Diriginți" se solicită în aplicarea prevederilor Regulamentului european general privind protecția datelor(GDPR), OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și a Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificările și completările ulterioare.
Acceptarea participării la examen a persoanelor care și-au dat consimțământul ca I.S.C. să solicite extrasul de cazier judiciar se va face doar după primirea extrasului de la organele abilitate, dacă din acesta rezultă îndeplinirea condiției de neînscriere în cazierul judiciar.

 

      B. Dosarul transmis de solicitantul cetăţean al unui stat membru al U.E. sau al S.E.E. trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente redactate / traduse în limba română:
• cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură;
• curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde în cadrul capitolului "Experienţă profesională" se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniu;
• declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională prevăzute în tabelul de la art. 8 alin. (4), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la procedură;
• copia diplomei de doctor în științei inginerești sau documentul echivalent obținut în UE sau SEE și rezumatul tezei de doctorat;
• copia actului ce dovedeşte cetăţenia în unul dintre statele membre ale UE sau SEE şi copia documentelor de şedere în România, dup caz;
• adeverințe emisă de instituția de învățământ superior sau document echivalent obținut în UE sau SEE - pentru solcitanții care dețin un titlu de cadru didactic universitar;
• copia legitimaţiei valabile de electrician autorizat / instalator autorizat în gaze naturale, emisă potrivit legii, de autoritatea naţională de reglementare compententă, pentru domeniile la care se solicită aceasta, respectiv subdomeniile 8.1 Instalaţii electrice, 9.1- Reţele electrice / 8.3 - Instalaţii gaze naturale, 9.4 - Reţele de gaze naturale
• document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârşit o infracţiune sau o greşeală profesională gravă;
• acord prelucrare date cu caracter personal – Diriginți de șantier;
• două fotografii color format 3 x 4 cm.
Copiile documentelor menţionate mai sus, VOR FI CERTIFICATE OLOGRAF PRIVIND CONFORMITATEA CU ORIGINALUL, DE CĂTRE SOLICITANT (se scrie conform cu originalul și se semnează).
Documentele: cerere de autorizare, curriculum vitae și declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de experienţă profesională, vor fi datate și însușite prin semnătură de către solicitanți.

 

      C. Dosarele se vor transmite la ISC, prin serviciul poştal la adresa ISC - Str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3 Bucureşti, electronic la adresa isc@isc.gov.ro sau prin intermediul PCU electronic la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro.