I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

 

INFO AUTORIZARE DIRIGINȚI DE ȘANTIER

 

III. Recunoașterea autorizației de diriginte de șantier obținută

 

Solicitarea de înscriere în Registrul diriginților de șantier autorizați

 

      Potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din Procedura de autorizare a diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificările și completările ulterioare, cetățenii români sau cetățenii altui stat membru U.E. sau S.E.E., stabiliți pe teritoriul României, care au fost autorizați să desfășoare activitatea de dirigenție de șantier printr-un act de autoritate - autorizație sau document echivalent -, emis de către autoritățile competente recunoscute în acele state, în vederea desfășurării activității de dirigenție de șantier pe teritoriul României, în domeniul de autorizare înscris pe documentul care atestă calitatea de diriginte de șantier, vor solicita înscrierea în Registrul diriginților de șantier autorizați.
În vederea înscrierii, conform prevederilor alin. (2) al aceluiași articol, solicitantul va depune la I.S.C., prin serviciul poștal, electronic sau prin intermediul PCU electronic, următoarele documente redactate în limba română sau traduse în limba română :
a) cerere de înscriere în registru;
b) copia autorizației sau a documentului echivalent obținut în U.E. sau S.E.E.;
c) copia cărții de identitate sau dovada cetățeniei unuia dintre dintre statele U.E. sau S.E.E.;
d) declarație pe propria răspundere că nu îi este interzis dreptul de practicare a activității de dirigenție de șantier în alte state membre;

e) Acord prelucrare date cu caracter personal - Diriginți de șantier.

 

      În cazul în care intervine o modificare în ceea ce privește documentele depuse, solicitantul va notifica ISC cu privire la această modificare.

 

      Documentele se vor transmite la ISC, prin serviciul poştal la adresa ISC - Str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3 Bucureşti, electronic la adresa isc@isc.gov.ro sau prin intermediul PCU electronic la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro.

 

      Conform prevederilor art. 11 alin. (7) din procedură, în cazul în care este necesară verificarea legalității unor documente din cele menționate mai sus, I.S.C. contactează autoritățile competente din satatele membre U.E. sau S.E.E., prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI).

 

      După înscrierea în Registrul diriginților de șantier autorizați, ISC, în termen de 30 de zile de la înregistrare, transmite solicitantului o comunicare atestă acest fapt și care le va permite exercitarea activității de diriginte de șantier în România, pentru domeniul/ domeniile/ subdomeniul/ subdomeniile în care au fost autorizați.