I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

 

I.S.C. – Aparatul Central

Date contact:
București, str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

 

AUTORIZAŢII EMISE DE INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCŢII

Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii,
autorizate de I.S.C.

 

 

 

      Poate fi autorizată ca laborator de încercări în construcţii orice persoană juridică sau entitate din cadrul unei persoane juridice, cu sediul în România, care funcţionează ca laborator de încercări şi îndeplineşte criteriile de autorizare şi cerinţele minime de competenţă referitoare la autorizare, prevăzute în Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii în vederea autorizării.


     Standardul naţional de referinţă în domeniu este SR EN ISO 17025:2005/AC:2007 "Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări".

 

     Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii constă în:
a) evaluarea domeniului de activitate, respectiv a analizelor şi încercărilor ce pot fi efectuate;
b) evaluarea personalului pentru îndeplinirea unor funcţii sau sarcini specifice în activitatea de laborator.

 

     Evaluarea domeniului de activitate se realizează pe profiluri şi tipuri de analize şi încercări ce pot fi efectuate, identificate pe baza unui nomenclator de analize şi încercări. Domeniul de activitate autorizat pentru un laborator, poate include unul sau mai multe profiluri, respectiv tipuri, de analize şi încercări.

 

     Evaluarea personalului de laborator se face pe baza unor cerinţe privind nivelul de instruire, specialitatea de formare profesională şi experienţa în activitatea de laborator, stabilite prin Procedura de autorizare .


     Laboratoarele de încercări în construcţii se autorizează, la solicitarea acestora, pe domenii exprimate prin profilurile şi tipurile de analize şi încercări pentru care, pe baza unei evaluări specifice, dovedesc că dispun cel puţin de condiţiile de competenţă tehnică prevăzute de Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii în vederea autorizării.


     Laboratoarele de încercări în construcţii autorizate trebuie să îndeplinească în mod permanent cerinţele şi condiţiile care au stat la baza autorizării.


     Autorizaţia emisă de către ISC are termen de valabilitate nelimitat, titularul autorizaţiei având obligaţia să solicite o dată la 4 ani reînnoirea acesteia, cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor de autorizare.


     Laboratoarele autorizate se înscriu în Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii autorizate, constituit şi gestionat de ISC.


     Pe durata de valabilitate a autorizării, laboratoarele de încercări în construcţii sunt supuse supravegherii permanente prin reevaluări anuale, pe baza cărora autorizarea poate fi menţinută sau, după caz, suspendată, ori retrasă.


     Tarifele pentru autorizare se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi se suportă de către factorii interesaţi