INFO AUTORIZARE RESPONSABILI TEHNICI CU EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

 

 

      Examenele se vor desfăşura după un program aprobat de inspectorul general al ISC, publicat pe pagina de internet a ISC cel mai târziu la data de 04.12.2020.
În data şi la ora programată, candidaţii sunt acceptati în sălile de examen pe baza actului de identitate şi a semnării proceselor-verbale de participare la examen. Nu este permisă intrarea candidaţilor în sala de examinare după ora programată de începere a examenului.
Candidații nu vor avea asupra lor materiale pe care le-ar putea consulta în vederea rezolvării subiectelor.
Orice încercare de fraudă în timpul desfășurării examenului de autorizare se sancționează cu eliminarea candidatului din examen. Eliminarea din examen se face în prezența întregii comisii de autorizare și se consemnează în procesul-verbal de participare la examen.
Examenul de autorizare se susține în limba română și va consta într-o probă scrisă ce conține un chestionar tip grilă şi un studiu de caz, durata alocată fiind de 3 ore.
Se consideră că au promovat examenul candidații care au obținut minimum nota 7 la grilă și minimum nota 7 la studiul de caz.
      Candidatul care nu poate participa la examenul de autorizare la care a fost acceptat, poate solicita ISC, în scris, cel mai târziu cu 3 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare a examenului:
a) reprogramarea participării la examenul de autorizare în următoarea sesiune de examinare organizată de I.S.C;
b) retragerea cererii de autorizare.
      În situația reprogramării examenului la următoarea sesiune de examinare, candidatul va completa dosarul, până la termenul-limită anunțat pentru sesiune, cu declarația pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurență neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracțiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la procedură. Reprogramarea se poate solicita o singură dată, pentru următoarea sesiune de examinare organizată de I.S.C.
      Sumele reprezentând taxa de autorizare nu se restituie în următoarele cazuri:
a) candidatul nu a solicitat ISC reprogramarea examenului sau retragerea cererii de autorizare, în scris, cel mai târziu cu 3 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare a examenului;
b) candidatul absentează nejustificat la examenul la care a fost acceptat să participe;
c) candidatul nu promovează examenul de autorizare.
      Dacă din motive independente de voinţa candidatului acceptat pentru susţinerea examenului (deces în familie, internare în spital, altele de această natură), survenite în timpul sesiunii de examinare, acesta nu s-a putut prezenta, dosarul şi taxa de autorizare îşi păstrează valabilitatea şi dau dreptul candidatului să participe la următoarea sesiune de examinare, cu condiţia completării dosarului cu actul doveditor al situaţiei de fapt care a determinat neprezentarea la examen.
      Bibliografia pentru susţinerea examenelor se poate consulta aici