INFO AUTORIZARE RESPONSABILI TEHNICI CU EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

 

ANUNȚ IMPORTANT!

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. organizează sesiune de examene pentru autorizarea responsabililor tehnici cu execuţia în perioada 10.06 -14.06.2023.

Centrul de examinare unde se vor desfășura examenele de autorizare este in Municipiul București.

Cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examinare se va afişa programul şi adresa sălilor unde se vor desfăşura examenele de autorizare.

Termenul - limită de depunere a dosarelor este 25 aprilie 2023, data serviciului poştal (doar la adresa str. C.F. Robescu, Nr. 23, Sector 3, Bucureşti), electronic (doar la adresa isc@isc.gov.ro) sau PCU electronic. Dosarele transmise după această dată nu se vor analiza în vederea participării la această sesiune.

 

I. Autorizarea

 

Înscrierea la examenul de autorizare

1. Dosarul transmis de solicitantul cetăţean român trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură, datată şi semnată;
    Pe cerere se vor bifa:
        > domeniile/subdomeniile solicitate. La subdomeniul 8.4 se va bifa obţiunea D şi/sau T;
        > opţiunea: sunt/nu sunt de acord ca numerele de telefon si adresele de e-mail menţionate să fie publicate pe site-ul ISC;
        > se va preciza IJC -ul de unde se vor ridica autorizaţia şi legitimaţia (ulterior admiterii la examen).
b) curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde, în cadrul capitolului "Experienţa profesională", se vor detalia lucrările în domeniu, cu specificarea categoriei de importanţă a construcţiilor, a tipurilor de lucrări realizate efectiv şi a numărului de ani de experienţă profesională, datat şi semnat;
c) memoriu de activitate (operatori economici în cadrul cărora solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, perioade, funcţii, etc.), cu precizarea pe domenii a lucrărilor executate şi a funcţiei îndeplinite, datat, nume în clar şi însuşit prin semnătură;
d) copie diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior de lungă durată, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează şi se datează, de către solicitant;
e) copia actului de identitate, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează şi se datează, de către solicitant;
f) declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la procedură, datată şi semnată, (se vor bifa opţiunile adecvate - sunt/nu sunt, după caz);
g) adeverinţă medicală eliberată de medicul de medicina muncii care să ateste posibilitatea fizică şi psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuţia, inclusiv lucru la înălţime;
h) trei fotografii color format 3x4 cm, recente;
i) copia legitimaţiei valabile şi a legitimaţiilor care nu mai sunt în valabilitate, de electrician autorizat / instalator autorizat în gaze naturale, valabilă pentru domeniile la care se solicită aceasta, în condiţiile art. 9 alin. (5)* din procedură, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează şi se datează, de către solicitant;
* Pentru subdomeniile de autorizare 6.1 "Instalaţii electrice", 6.3 "Instalaţii gaze naturale combustibile", 8.1 "Reţele electrice şi 8.4 " Reţele de gaze naturale combustibile" pot solicita autorizarea acele persoane care, pe lângă îndeplinirea condiţiilor cuprinse în tabelul de la art. 8 alin. (1) din procedură, deţin de minimum 5 ani împliniţi la data depunerii dosarului o legitimaţie valabilă de electrician autorizat, respectiv deţin o legitimaţie valabilă de instalator autorizat în domeniul gaze naturale, în termen de valabilitate (prelungită) emisă de autoritatea naţională de reglementare competentă, potrivit legii;
j) acord prelucrare date cu caracter personal - RTE.

2. Dosarul transmis de solicitantul cetăţean al unui stat membru al U.E. sau al S.E.E. trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente redactate / traduse în limba română:
a) cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedură, datată şi semnată;
    Pe cerere se vor bifa:
        > domeniile/subdomeniile solicitate. La subdomeniul 8.4 se va bifa obţiunea D şi/sau T;
        > opţiunea: sunt/nu sunt de acord ca numerele de telefon si adresele de e-mail menţionate să fie publicate pe site-ul ISC;
        > se va preciza IJC -ul de unde se vor ridica autorizaţia şi legitimaţia (ulterior admiterii la examen).
b) curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021 /2004, unde, în cadrul capitolului "Experienţa profesională", se vor detalia lucrările în domeniu, cu specificarea categoriei de importanţă a construcţiilor, a tipurilor de lucrări realizate efectiv şi a numărului de ani de experienţă profesională, datat şi semnat;
c) memoriu de activitate (operatori economici în cadrul cărora solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, perioade, funcţii, etc.), cu precizarea pe domenii a lucrărilor executate şi a funcţiei îndeplinite, datat, nume în clar şi însuşit prin semnătură;
d) copie de pe diploma de absolvire a institutului de învăţământ superior de lungă durată, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează şi se datează, de către solicitant;
e) copia actului de identitate, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează şi se datează, de către solicitant;
f) declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la procedură, datată şi semnată, (se vor bifa opţiunile adecvate - sunt/nu sunt, după caz);
g) document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârşit o infracţiune sau o greşeală profesională gravă, datat şi semnat;
h) copia actului ce dovedeşte cetăţenia în unul din statele membre ale UE sau SEE şi copia documentelor de şedere în România, după caz, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează şi se datează, de către solicitant;
i) atestat de cunoaştere a limbii române, prin care solicitantul cetăţean al unui stat membru al UE sau SEE dovedeşte cunoaşterea limbii române, necesar exercitării profesiei reglementate pe teritoriul României;
j) adeverinţă medicală eliberată de medicul de medicina muncii care să ateste posibilitatea fizică şi psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuţia, inclusiv lucru la înălţime;
k) trei fotografii color format 3x4 cm, recente;
l) copia legitimaţiei valabile şi a legitimaţiilor care nu mai sunt în valabilitate de electrician autorizat / instalator autorizat în gaze naturale, valabilă pentru domeniile la care se solicită aceasta, în condiţiile art. 9 alin. (5)* din procedură, certificată olograf privind conformitatea cu originalul (se scrie CONFORM CU ORIGINALUL), se semnează şi se datează, de către solicitant;
* Pentru subdomeniile de autorizare 6.1 "Instalaţii electrice", 6.3 "Instalaţii gaze naturale combustibile", 8.1 "Reţele electrice şi 8.4 " Reţele de gaze naturale combustibile" pot solicita autorizarea acele persoane care, pe lângă îndeplinirea condiţiilor cuprinse în tabelul de la art. 8 alin. (1) din procedură, deţin de minimum 5 ani împliniţi la data depunerii dosarului o legitimaţie valabilă de electrician autorizat, respectiv deţin o legitimaţie valabilă de instalator autorizat în domeniul gaze naturale, în termen de valabilitate (prelungită) emisă de autoritatea naţională de reglementare competentă, potrivit legii.
m) acord prelucrare date cu caracter personal - RTE.

Modelele formularelor solicitate pot fi preluate de aici

Dosarele se vor transmite la ISC, prin serviciul poştal la adresa ISC - str. C. F. Robescu nr. 23, sector 3 Bucureşti, electronic la adresa isc@isc.gov.ro sau prin intermediul PCU electronic la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro.

Termenul - limită de transmitere a dosarelor este cu 30 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea sesiunii de examinare, respectiv data de 25.04.2023.

În cazul dosarelor incomplete, comisia de autorizare solicită în scris, completări şi clarificări.

Termenul maxim de depunere a completărilor şi clarificărilor este de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării privind solicitările de completare. în cazul în care completările nu sunt transmise în termen dosarul este respins.

Dovada achitării taxei de autorizare se va face cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data începerii sesiunii de examinare.

Comunicarea privind neacceptarea participării la examenul de autorizare poate fi contestată la I.S.C. în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării.

Sesiunea de examinare se va desfăşura după un program aprobat de inspectorul general al ISC şi se va publica pe pagina de internet a ISC cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examinare.

În data şi la ora programată, candidaţii sunt acceptati în sălile de examen pe baza actului de identitate şi a semnării proceselor-verbale de participare la examen.

Nu este permisă intrarea candidaţilor în sala de examinare după ora programată de începere a examenului.

Candidaţii nu vor avea asupra lor materiale pe care le-ar putea consulta în vederea rezolvării subiectelor.

Orice încercare de fraudă în timpul desfăşurării examenului de autorizare se sancţionează cu eliminarea candidatului din examen.

Eliminarea din examen se face în prezenţa întregii comisii de autorizare şi se consemnează în procesul-verbal de participare la examen.

Examenul de autorizare se susţine în limba română şi va consta într-o probă scrisă ce conţine un chestionar tip grilă şi un studiu de caz, durata alocată fiind de 3 ore. Se consideră că au promovat examenul candidaţii care au obţinut minimum nota 7 la grilă şi minimum nota 7 la studiul de caz.

Candidatul care nu poate participa la examenul de autorizare la care a fost acceptat, poate solicita ISC, în scris, cel mai târziu cu 3 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare a examenului:
a) reprogramarea participării la examenul de autorizare în următoarea sesiune de examinare organizată de I.S.C;
b) retragerea cererii de autorizare.

În situaţia reprogramării examenului la următoarea sesiune de examinare, candidatul va completa dosarul, până la termenul-limită anunţat pentru sesiune, cu declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurenţă neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracţiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la procedură.

Reprogramarea se poate solicita o singură dată, pentru următoarea sesiune de examinare organizată de I.S.C.

Sumele reprezentând taxa de autorizare nu se restituie în următoarele cazuri:
a) candidatul nu a solicitat ISC reprogramarea examenului sau retragerea cererii de autorizare, în scris, cel mai târziu cu 3 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare a examenului;
b) candidatul absentează nejustificat la examenul la care a fost acceptat să participe;
c) candidatul nu promovează examenul de autorizare.

Dacă din motive independente de voinţa candidatului acceptat pentru susţinerea examenului (deces în familie, internare în spital, altele de această natură), survenite în timpul sesiunii de examinare, acesta nu s-a putut prezenta, dosarul şi taxa de autorizare îşi păstrează valabilitatea şi dau dreptul candidatului să participe la următoarea sesiune de examinare, cu condiţia completării dosarului cu actul doveditor al situaţiei de fapt care a determinat neprezentarea la examen.

Bibliografia pentru susţinerea examenelor se poate consulta aici".


I.S.C. este operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter personal destinate îndeplinirii atribuțiilor legale privind autorizarea responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, publicarea Registrului responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții autorizați.
În aplicarea REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), ale cărui prevederi au intrat în vigoare din 25 mai 2018, odată cu dosarul de autorizare, solicitanții trebuie să completeze și să transmită și Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal- RTE.
Formularul ”Acord prelucrare date cu caracter personal-RTE” se regăsește pe pagina de internet a I.S.C. www.isc.gov.ro, la Secțiunea Autorizări - Autorizare RTE - Formulare utile.