I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

 

 

 

 

 

PRESCHIMBAREA ATESTATELOR ȘI LEGITIMAȚIILOR EMISE DE MDRAPFE
CU AUTORIZAȚII ȘI LEGITIMAȚII EMISE DE I.S.C.
 

 

    Persoanele atestate ca responsabil tehnic cu execuţia anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri pot solicita, până la data de 31 decembrie 2016, preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor cu autorizaţii şi legitimaţii emise de I.S.C.

   Până la preschimbarea atestatelor şi legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia, atestaţi anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri, cu autorizaţii emise de I.S.C., vor fi utilizate ştampilele existente.

   Dosarul pentru emiterea autorizaţiei şi legitimaţiei de responsabil tehnic cu execuţia pentru persoanele atestate anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri trebuie să cuprindă:
a) cerere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10;
b) copia actului de identitate;
c) copia atestatului sau a atestatelor valabile de responsabil tehnic cu execuţia;
d) copia legitimaţiei/legitimaţiilor valabile de responsabil tehnic cu execuţia;
e) dovada achitării tarifului pentru tipărirea autorizaţiei şi legitimaţiei de responsabil tehnic cu execuţia;
f) ultima recomandare (pentru fiecare domeniu/subdomeniu atestat) - în copie - emisă de I.S.C. cu număr de înregistrare şi dată;
g) memoriu de activitate (operatori economici în cadrul cărora solicitantul şi-a desfăşurat activitatea de responsabil tehnic cu execuţia, lucrările supervizate cu precizarea categoriei de importanţă a lucrării, a nivelului de importanţă (pentru drumuri publice) şi perioada de desfăşurare a fiecărei activităţi)];
h) adeverinţă medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică şi psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuţia, inclusiv lucru la înălţime;
i) 3 fotografii recente, color, în format 3 x 4 cm.
(4) Copiile documentelor solicitate la alin. (3) lit. b)-d) vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul, de către solicitant.

   Dosarul poate fi depus la sediul I.S.C. sau se poate transmite prin serviciul poştal la adresa ISC - Str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3 Bucureşti, electronic la adresa isc@isc.gov.ro sau prin intermediul PCU electronic la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro.

   Acceptarea dosarului depus în vederea preschimbării de către solicitantul cetăţean român se face de către comisia de autorizare care verifică documentele prezentate şi solicită după caz, în scris, completări şi clarificări în termen de 15 zile de la data depunerii dosarului.

   Termenul maxim de depunere a completărilor şi clarificărilor este de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării privind solicitările de completare.

   I.S.C. eliberează autorizaţia şi legitimaţia în termen de maximum 6 luni de la data înregistrării solicitării însoţită de dosar sau de la data primirii eventualelor completări sau clarificări solicitate.

   Titularii pot ridica autorizaţia şi legitimaţia sub semnătură de la registratura I.S.C./inspectoratul teritorial pentru care a optat în cererea de preschimbare.

   Persoanele care nu au solicitat preschimbarea atestatelor/legitimaţiilor până la data de 31 decembrie 2016 vor pierde calitatea de responsabil tehnic cu execuţia şi nu îşi vor mai putea desfăşura activitatea.

   În vederea exercitării activităţii de responsabil tehnic cu execuţia persoanele prevăzute la alin. (1) pot solicita autorizarea conform prezentei proceduri de autorizare.

 

Ordinul Inspectorului General al I.S.C. nr. 47/29.01.2016 privind prelungirea valabilităţii legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, a căror valabilitate expiră începând cu data de 01.01.2016.
Ordinul Inspectorului General al I.S.C. nr. 393/01.07.2016 pentru modificarea Ordinului Inspectorului General al I.S.C. nr. 47/29.01.2016 privind prelungirea valabilităţii legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, a căror valabilitate expiră începând cu data de 01.01.2016.
Ordinul Inspectorului General al I.S.C. nr. 1498/31.08.2016 pentru modificarea art. 1 din Ordinul Inspectorului General nr. 47/2016 privind prelungirea valabilității legitimațiilor responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții a căror valabilitate expiră începând cu data de 01.01.2016.
Ordinul nr. 1985 din 29.12.2016 pentru modificarea Ordinului inspectorului general nr. 47/2016 privind prelungirea valabilităţii legitimaţiilor responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții a căror valabilitate expiră începând cu data de 01.01.2016 şi modalitatea de prelungire a atestării şi a valabilităţii legitimaţiilor până la data intrării în vigoare a Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare.