I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

INFO AUTORIZARE RESPONSABILI TEHNICI CU EXECUȚIA
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

 

II. Recunoașterea autorizației de responsabil tehnic cu execuția
obținută în alt stat membru UE sau SEE

 

Solicitarea de înscriere în Registrul responsabililor tehnici cu execuția autorizați

 

      Potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Procedura privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 1895/2016, cetățenii români sau cetățenii altui stat membru U.E. sau S.E.E., stabilite pe teritoriul României, care au fost autorizați să desfășoare activitatea de responsabil tehnic cu execuția printr-un act de autoritate - autorizație sau document echivalent -, emis de către autoritățile competente recunoscute în acele state, și care fac dovada unei experiențe minime de 3 ani în exercitarea activității de responsabil tehnic cu execuția pe teritoriul statului membru unde au obținut recunoașterea calificării profesionale, în vederea desfășurării activității de responsabil tehnic cu execuția pe teritoriul României, în domeniul de autorizare înscris pe documentul care atestă calitatea de responsabil tehnic cu execuția, vor solicita înscrierea în Registrul responsabililor tehnici cu execuția autorizați, în condițiile legii.

 

      În vederea înscrierii, conform prevederilor alin. (2) al aceluiași articol, solicitantul va depune la I.S.C., prin serviciul poștal, electronic sau prin intermediul PCU electronic, următoarele documente redactate în limba română sau traduse în limba română :
a) cerere de înscriere în registru;
b) copia autorizației sau a documentului echivalent obținut în U.E. sau S.E.E.;
c) copia cărții de identitate sau dovada cetățeniei unuia dintre dintre statele U.E. sau S.E.E.;
d) copia diplomei de absolvire, însoțită de documentul de recunoaștere/echivalare a diplomei, emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale compentetă;
e) declarație pe propria răspundere că nu îi este interzis dreptul de practicare a activității de responsabil tehnic cu execuția în alte state membre; declarația se face în fața unui notar;
f) memoriu de activitate prin care se face dovada unei experiențe minime de 3 ani în exercitarea activității de responsabil tehnic cu execuția pe teritoriul statului membru unde a obținut recunoașterea calificării profesionale ( întreprinderi sau operatori economici în cadrul cărora solicitantul și-a desfășurat activitatea, perioade, funcții etc), cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrări executate și a funcției îndeplinite;
g) adeverință medicală eliberată de medicul de medicina muncii care să ateste posibilitatea fizică și psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuția, inclusiv lucru la înălțime, sau asigurare medicală emisă pe perioada desfășurării activității;
h)atestat de cunoaștere a limbii române, prin care solicitantul cetățean al unui stat membru al UE sau SEE dovedește cunoașterea limbii române, necesar exercitării profesiei reglementate pe teritoriul României;
i) dovada achitării tarifului de înscriere în Registrul responsabililor tehnici cu execuția. Tariful este în valoare de 150 lei și se achită de către solicitant după confirmarea de către comisia de autorizare a eligibilității solictantului;
j) acord prelucrare date cu caracter personal – RTE.
Copiile documentelor de la lit. b) și c) vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul de către solicitant.

      În cazul în care intervine o modificare în ceea ce privește documentele depuse, solicitantul va notifica ISC cu privire la această modificare.

 

      Documentele  pot fi depuse la sediul I.S.C. sau se pot transmite prin serviciul poştal la adresa ISC - Str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3 Bucureşti, electronic la adresa isc@isc.gov.ro sau prin intermediul PCU electronic la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro.

 

      Conform prevederilor art. 10 alin. (9), în cazul în care este necesară verificarea legalității unor documente din cele menționate mai sus, I.S.C. contactează autoritățile competente din satatele membre U.E. sau S.E.E., prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI).

 

      După înscrierea în Registrul diriginților de șantier autorizați, ISC, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrare, transmite solicitantului o comunicare atestă acest fapt și care le va permite exercitarea activității de responsabil tehnic cu execuția în România, pentru domeniul/ domeniile/ subdomeniul/ subdomeniile în care au fost autorizați..