I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

INFO AUTORIZARE RESPONSABILI TEHNICI CU EXECUȚIA
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

 

II. Recunoașterea autorizației de responsabil tehnic cu execuția
obținută în alt stat membru UE sau SEE

 

Solicitare pentru prestarea temporară în România a activității de responsabil tehnic cu execuția

 

      Cetățenii români sau cetățenii altui stat membru U.E. sau S.E.E., stabilite pe teritoriul României, care au fost autorizați să desfășoare activitatea de responsabil tehnic cu execuția printr-un act de autoritate - autorizație sau document echivalent -, emis de către autoritățile competente recunoscute în acele state, și care fac dovada unei experiențe minime de 3 ani în exercitarea activității de responsabil tehnic cu execuția pe teritoriul statului membru unde au obținut recunoașterea calificării profesionale și care exercită activitatea de responsabil tehnic cu execuția autorizat, cu titlu permanent, în unul din aceste state, pot presta în România și în mod temporar, cu obligația de a înainta I.S.C. o declarație redactată în limba română, privind serviciile/lucrările pe cale le va presta . În această situație, responsabilul tehnic cu execuția este exceptat de la înscrierea în Registrul public al responsabililor tehnici cu execuția autorizați.

 

      Solicitantul va înainta ISC următoarele documente:
a) declaraţia pe propria răspundere, redactată în limba română, privind lucrările pe care le va superviza, investitorul, cu precizarea categoriei de importanță a acestora sau a nivelului de importanță (pentru drumurile publice), investitorul și a perioadei de desfășurare a fiecărei activități;
b) copia autorizației sau a documentului echivalent obținut în U.E. sau S.E.E.;
c) copia cărții de identitate sau dovada cetățeniei unuia dintre dintre statele U.E. sau S.E.E.;
d) copia diplomei de absolvire, însoțită de documentul de recunoaștere/echivalare a diplomei, emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale compentetă;
e) declarație pe propria răspundere că nu îi este interzis dreptul de practicare a activității de responsabil tehnic cu execuția în alte state membre; declarația se face în fața unui notar;
f) memoriu de activitate prin care se face dovada unei experiențe minime de 3 ani în exercitarea activității de responsabil tehnic cu execuția pe teritoriul statului membru unde a obținut recunoașterea calificării profesionale ( întreprinderi sau operatori economici în cadrul cărora solicitantul și-a desfășurat activitatea, perioade, funcții etc), cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrări executate și a funcției îndeplinite);
g) adeverință medicală eliberată de medicul de medicina muncii care să ateste posibilitatea fizică și psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuția, inclusiv lucru la înălțime, sau asigurare medicală emisă pe perioada desfășurării activității;
h) dovada achitării tarifului de analiză a dosarului pentru prima aplicație în vederea prestării temporare a activității de responsabil tehnic cu execuția pe teritoriul României. Tariful este în valoare de 150 lei și se achită de solicitant în contul aferent inspectoratului regional în construcții unde este înregistrată lucrarea la momentul solicitării;
i) acord prelucrare date cu caracter personal – RTE.

      Copiile documentelor de la lit. b) și c) vor fi cerificate olograf privind conformitatea cu originalul de către solicitant.

      În cazul în care intervine o modificare în ceea ce privește documentele depuse, solicitantul va notifica I.S.C. cu privire la modificările survenite. Declarația de la lit. a) se reînnoiește atunci când modificări în documentele depuse inițial.

 

      Documentele  pot fi depuse la sediul I.S.C. sau se pot transmite prin serviciul poştal la adresa ISC - Str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3 Bucureşti, electronic la adresa isc@isc.gov.ro sau prin intermediul PCU electronic la adresa http://www.edirect.e-guvernare.ro.

 

      Conform prevederilor art. 11 alin. (9), în cazul în care este necesară verificarea legalității unor documente din cele menționate mai sus, I.S.C. contactează autoritățile competente din statele membre U.E. sau S.E.E., prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI).

 

      Respingerea înscrierii solicitanţilor prevăzuţi la alin. (1) în Registrul responsabililor tehnici cu execuţia autorizaţi sau respingerea cererii de prestare temporară a activităţii poate fi contestată, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea comunicării acesteia, în scris la I.S.C. Contestaţiile se soluţionează de către comisia de autorizare în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.