I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

I.S.C.

Aparatul Central

Date contact:
București,

str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

 

 

 

 

SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚII RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUȚIA AUTORIZAȚI 

 

   Persoanele autorizate sunt supuse supravegherii și evaluării periodice a activităţii.

   Supravegherea activității se efectuează în baza unei proceduri aprobate prin ordin al inspectorului general al I.S.C.

   Lista inspectorilor desemnaţi să efectueze supravegherea şi evaluarea periodică a activității responsabililor tehnici cu execuția autorizați (vezi LISTA).

   Evaluarea de supraveghere a activității se efectuează, de regulă, de un inspector.

   Responsabilul tehnic cu execuția nu se poate sustrage procesului de supraveghere a activității.

   Evaluarea de supraveghere a activității constă în verificarea prin sondaj a modului de îndeplinire a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin diriginților de șantier prin prezenta procedură şi prin prevederile legale şi tehnice în vigoare, la cel puţin 3 lucrări alese de către evaluator, din registrul electronic de evidenţă a activităţii de responsabil tehnic cu execuția autorizat.

   La începerea evaluării de supraveghere a activității, responsabilul tehnic cu execuția evaluat, va da o declarație pe propria răspundere în fața inspectorului desemnat, privind înscrierea în registru a tuturor obiectivelor la care a desfășurat activitatea și exactitatea datelor înscrise.

   Evaluarea de supraveghere a activității se planifică şi se efectuează la cel mult 3 ani de la autorizarea/preschimbarea/ confirmarea periodică a dreptului de practică, dar nu mai devreme de 2 ani de la ultima evaluare.

   Evaluarea planificată se comunică persoanei autorizate cu cel puţin 20 zile înainte de data propusă pentru realizarea acestuia.

   Evaluarea de supraveghere se poate realiza şi inopinat în următoarele situaţii:
   - în urma sesizării din oficiu a I.S.C.;
   - în urma reclamaţiilor, informărilor şi/sau sesizărilor cu privire la lucrările aflate în curs de efectuare sau efectuate de persoana autorizată.

   În urma evaluării de supraveghere se întocmeşte un proces verbal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 11 la procedură, în 2 exemplare, care se distribuie astfel:
   a) un exemplar la I.S.C.;
   b) un exemplar la persoana evaluată.

   Procesul - verbal de supraveghere se comunică persoanei evaluate în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii evaluării de supraveghere a activității.

   În Procesul - verbal de supraveghere a activității evaluatorul va recomanda după caz, prelungirea dreptului de practică sau suspendarea autorizației/autorizațiilor responsabilului tehnic cu execuția evaluat, ca urmare a nerespectării obligațiilor și răspunderilor din prezenta procedură.