I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

I.S.C. – Aparatul Central

Date contact:
București, str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

 

INFORMAȚII PRIVIND SEMNĂTURA ELECTRONICĂ

 

 

     Cadrul general pentru utilizarea semnăturii electronice pe documentele şi documentaţiile elaborate şi asumate în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism, care se transmit autorităţilor şi instituţiilor competente cu emiterea de avize, acorduri, aprobări şi autorizaţii, ca alternativă la transmiterea acestora în format fizic cu semnătură olografă şi ştampilă sau parafă profesională este Ordonanţa de urgenţă nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism, ale cărei prevederi le puteți consulta .
     Prin Normele tehnice privind aplicarea Ordonanţei de urgenţă nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism, aprobate prin Ordinul comun al Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și al Președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr. 4134/3875/2020, ale căror prevederi le puteți consulta , se stabilesc prevederi privind solicitarea, verificarea, emiterea, suspendarea, modificarea şi revocarea certificatelor calificate pentru semnătura electronică pentru documentele şi documentaţiile elaborate în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism, care se transmit autorităţilor şi instituţiilor competente cu emiterea de avize, acorduri, aprobări şi autorizaţii, ca alternativă la transmiterea acestora în format fizic cu semnătură olografă şi ştampilă sau parafă profesională.
     Potrivit prevederilor art. 4. din normele sus-menționate, diriginţii de şantier şi responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot solicita prestatorilor de servicii de încredere calificaţi emiterea unui certificat calificat pentru semnătură electronică, prezentând actele de identitate, precum şi autorizaţia/autorizaţiile şi legitimaţia/legitimaţiile emise de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., ca autoritate competentă pentru autorizarea şi confirmarea dreptului de practică al acestora.

 

1. LEGISLAȚIE CARE REGLEMENTEAZĂ AUTORIZAREA

2. NOTIFICARE ELIBERARE/MODIFICARE SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ

3. NOTIFICARE SUSPENDARE/REVOCARE SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ

4. MODELE AUTORIZAȚII ÎN VALABILITATE

5. REGISTRE PUBLICE