I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

I.S.C. – Aparatul Central

Date contact:
București, str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

 

 

Emitere avize tehnice și acorduri

 

 

Vă informăm că, potrivit prevederilor Ordinului MLPDA nr. 3454/2019, intrat în vigoare începând cu 06.01.2020, pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, art. 25 alin (5) potrivit căruia „Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., prin inspectoratele teritoriale în construcţii, emite avize şi acorduri pentru anumite categorii de lucrări, potrivit prevederilor legale în vigoare şi în conformitate cu Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare ” – a fost abrogat. În consecință, Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., prin inspectoratele teritoriale în construcţii, va elibera în continuare acorduri doar pentru cele solicitate prin certificate de urbanism eliberate în baza cererilor depuse la autoritățile competente anterior datei de 06.01.2020, cu respectarea prevederilor Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. pentru intervenții în timp asupra construcțiilor, aprobată prin Ordinul ministrului MDLPL și a inspectorului general al I.S.C. nr. 486/500/2007, cu modificările ulterioare.

 

AVIZUL TEHNIC


este emis de Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC în conformitate cu HG nr. 1072/2003 cu modificările ulterioare şi cu Metodologia de emitere a avizului tehnic de către ISC pentru documentaţiile tehnico–economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 901/2015.
Avizul tehnic ISC este necesar pentru aprobarea investiţiei / includerea într-un program de finanţare şi se emite pentru documentaţii tehnico–economice întocmite la faza studiu de fezabilitate / documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, conform prevederilor:

-HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico–economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Documentaţiile tehnico–economice, vizate conform cu originalul de către beneficiar, vor fi însoţite de o cerere-tip  (se găseşte la rubrica “Informaţii publice – Formulare”).

 

ACORDUL PENTRU INTERVENŢII ÎN TIMP ASUPRA CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE


este necesar pentru obţinerea autorizaţiei de construire, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Documentaţia tehnică se întocmeşte conform Ordinului nr. 486/500/2007 emis de MLDPL/ISC pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către ISC pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente, cu modificările ulterioare şi va fi însoţită de o cerere-tip (se găseşte la rubrica “Informaţii publice – Formulare”).