DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DIRIGINTELUI DE ȘANTIER, ATRIBUȚII, OBLIGAȚII, RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI 

 

 

1. Dispoziții generale

Potrivit art. 13 alin. (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, verificarea calităţii lucrărilor executate pentru realizarea construcţiilor şi a intervenţiilor la construcţiile existente, pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire sau de desfiinţare, este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de şantier autorizaţi, angajaţi ai investitorilor şi prin responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi, angajaţi ai executanţilor.
Conform prevederilor art. 22 lit. d) din legea sus-menționată, investitorii, persoane fizice sau juridice, au obligaţia de asigura verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor. Aceste prevederi se aplică construcțiilor și instalațiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță sau sursă de finanțare, în scopul protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului înconjurător.
Conform prevederilor art. 2 lit. c) din Regulamentul privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, din 13.09.2018, aprobat prin HG 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, diriginte de şantier este specialistul cu activitate în construcţii autorizat, cu atribuţii privind verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, în conformitate cu documentaţiile tehnice/documentaţiile tehnico-economice aferente.
Potrivit art. 21 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 10/1995, Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. organizează autorizarea diriginților de șantier și confirmarea periodică privind dreptul de practică al acestora.
Cadrul normativ privind autorizarea diriginților de șantier este Procedura de autorizare a diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificările și completările ulterioare( Ordinul MDRT nr. 277/2012 și Ordinul MDRT nr. 3482/2013).
Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) liniuța 1 din Procedură dirigintele de șantier este persoană fizică angajată de investitor/beneficiar, cu obligații privind asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de construcții, pe tot parcursul lucrărilor.

 

2. Dispoziții privind desfășurarea activității

În conformitate cu prevederile art. 5 din regulamentul menționat mai sus, diriginții de șantier autorizați, îşi pot desfăşura activitatea în condiţiile legii, ca:
a) persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi în mod individual şi independent, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
b) acţionar/angajat/asociat al unei persoane juridice care are ca obiect de activitate inclusiv cod CAEN 71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică.
Conform prevederilor art. 14 alin. (2) din regulamentul sus menționat, dirigintele de şantier îşi desfăşoară activitatea ca angajat al investitorului în vederea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare.
Potrivit prevederilor art. 15 din regulament și ale art. 43 din procedură, dirigintele de şantier îşi desfăşoară activitatea numai în domeniul/domeniile, respectiv subdomeniul/subdomeniile de construcţii în care au fost autorizaţi.
În conformitate cu prevederile art. 50 din procedură, dirigintele de şantier nu poate desfăşura, la aceeaşi investiţie, o altă activitate în domeniul construcţiilor pentru care sunt atestaţi sau autorizaţi. Conform prevederilor art. 16 din regulament, persoana fizică atestată sau autorizată nu poate exercita, la aceeaşi investiţie, decât una dintre următoarele activităţi:
a) verificator de proiecte;
b) expert tehnic;
c) responsabil tehnic cu execuţia;
d) diriginte de şantier.
Conform prevederilor art. 47 din procedură, pe teritoriul României, activitatea de diriginte de șantier se desfăşoară în limba română.
Potrivit prevederilor art. 15. alin. (2) din regulament, dirigintele de şantier întocmește şi ţine la zi registrul de evidenţă a activităţii şi a lucrărilor de construcţii la care a participat.
Conform prevederilor art. 45 din procedură toţi diriginţii de şantier au obligaţia de a întocmi Registrul de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la procedură, de a-l prezenta anual pentru vizare. Registrul se va prezenta ori de câte ori va fi solicitat de către reprezentanţii ISC.
Conform prevederilor art. 42 din procedură, toţi diriginţi de şantier au obligaţia de a deţine ştampilă. Ștampila se poate comanda și realiza numai în baza autorizației, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 3 : MODEL DE ȘTAMPILĂ pentru titularul autorizației de diriginte de șantier în domeniile specificate (Anexa nr. 4 la procedură) din Ordinul MDRAP nr. 3482/2013. Ştampila aplicată alături de semnătura specialistului care desfăşoară activitatea de dirigenţie de şantier, în condiţiile autorizării, reprezintă modul de identificare a acestuia pe toate documentele pe care are obligaţia legală să le întocmească sau să le verifice şi este obligatorie de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.
Ştampila titularului autorizaţiei pentru activitatea de dirigenţie de şantier în domeniile specificate nu este transmisibilă. În caz de pierdere ori de sustragere a ştampilei, deţinătorul are obligaţia să publice imediat un anunţ într-un cotidian de largă circulaţie şi să depună la I.S.C. o notificare scrisă, însoţită de dovada publicării anunţului.
Se interzice aplicarea ștampilei în situația în care valabilitatea autorizației a încetat prin suspendare pe o perioadă limitată sau anulare.
Noua ştampilă emisă după pierderea ori sustragerea primei ştampile va avea înscris numărul acesteia, respectiv 1, 2, ... etc., conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 din procedură.
Scoaterea din uz a ştampilei se face în situaţia modificării textului ca urmare a modificării ulterioare a prevederilor actelor normative aplicabile ori în caz de uzură, pierdere, sustragere sau deteriorare a acestuia.
Potrivit art. 57 (1) din procedură, domeniile/subdomeniile de autorizare pentru care I.S.C. a emis autorizații, aflate în valabilitate, sunt prevăzute în anexa nr. 8 (Anexa nr. 65 din Ordinul MDRT nr. 277/2012) - NOMENCLATORUL domeniilor/ subdomeniilor de autorizare a diriginților de șantier. În Nomenclator se precizează și codul domeniului/ subdomeniului care trebuie înscris pe ștampilă corespunzător domeniului/subdomeniului înscris pe autorizație.
Conform prevederilor art. 59 din procedură, titularii autorizaţiilor de diriginte de șantier au obligaţia de a anunţa I.S.C. cu privire la orice modificare a datelor cu caracter personal (nume şi prenume, domiciliu, numere de telefon, adresă de e-mail), survenită ulterior autorizării.

 

3. Atribuții și responsabilități

Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995, dirigintele de șantier autorizat răspunde potrivit obligațiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție la data realizării ei. Conform prevederilor art. 17 alin. (2) din regulament, dirigintele de şantier îndeplineşte, în condiţiile legii, în principal, următoarele atribuţii:
a) cunoaşte prevederile proiectului pentru autorizarea executării/desfiinţării lucrărilor de construire şi ale proiectului tehnic de execuţie, verificat potrivit legii;
b) verifică existenţa fişelor şi proiectelor tehnologice de execuţie, a procedurilor de realizare a lucrărilor, planurilor de verificare a execuţiei, proiectelor de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi graficele de realizare a construcţiilor, actualizate prin eventualele dispoziţii de şantier emise pe parcursul derulării lucrărilor;
c) asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmeşte, în numele investitorului/proprietarului/administratorului, documentele de recepţie la terminarea lucrărilor şi constituie cartea tehnică a construcţiei;
d) participă la toate fazele de verificare a execuţiei lucrărilor, inclusiv la fazele determinante prevăzute în planul de control al calităţii lucrărilor de construcţii;
e) opreşte execuţia lucrărilor de construcţii când constată neconformităţi care pot afecta calitatea acestora;
f) opreşte execuţia lucrărilor de construcţii şi înştiinţează Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. sau, după caz, structurile proprii de control din cadrul instituţiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, în cazul în care se produc accidente tehnice şi/sau constată abateri de la prevederile proiectului tehnic de execuţie.
La art. 44 din procedură sunt precizate obligaţiile şi răspunderile pe care le au diriginții în desfășurarea activității, astfel:
A. în perioada de pregătire a investiţiei:
1. verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
2. verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;
3. studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;
4. verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora;
5. verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;
6. verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
7. verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;
8. verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante; 02/04/2012 - punctul a fost modificat prin Ordin 277/2012
9. verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;
10. preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină;
11. participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;
12. predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier;
13. verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
14. verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.;
02/04/2012 - punctul a fost modificat prin Ordin 277/2012 15. verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;
B. în perioada execuţiei lucrărilor:
1. urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;
2. verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
3. interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic;
4. interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
5. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;
6. verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă; 7. interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;
8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
9. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;
10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
11. transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;
12. informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor;
13. urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate; 14. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;
15. anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului; 02/04/2012 - punctul a fost modificat prin Ordin 277/2012
16. anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros; 02/04/2012 - punctul a fost modificat prin Ordin 277/2012
17. preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
18. urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia.
C. la recepţia lucrărilor:
1. asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie;
2. urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie;
3. predau către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.
Conform prevederilor art. 48 din procedură, obligaţiile prevăzute la art. 44 nu sunt limitative, dirigintele de şantier putând participa, în calitate de reprezentant al investitorului, la toate fazele privind realizarea construcţiilor, în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările tehnice în construcţii aplicabile, în vigoare.
Potrivit prevederilor art. 49 din procedură Diriginţii de şantier răspund, potrivit legii, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 44, precum şi în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini şi în reglementările tehnice în construcţii.

 

4. Sancțiuni

Conform prevederilor art. 36, pct. II, lit.c) din Legea nr. 10/1995, depășirea de către diriginții de șantier autorizați a competențelor pe domenii/subdomenii sau neîndeplinirea obligațiilor ce le revin potrivit reglementărilor în vigoare, constituie contravenție, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 10 000 lei la 20 000 lei.
Potrivit prevederilor art. 37 alin. (2) din Legea nr. 10/1995, Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. poate dispune ca sancțiuni complementare, odată cu aplicarea amenzii pentru contravențiile prevăzute la art. 36 din aceeași lege, suspendarea autorizației pentru o perioadă cuprinsă între 6 și 12 luni sau, după caz, anularea acesteia.
Potrivit prevederilor art. 38 din aceeași lege, sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 36 se aplică atât persoanelor juridice, cât şi persoanelor fizice. Contravenientul poate achita jumătate din cuantumul amenzii stabilite prin procesul-verbal de contravenţie, în termen de 48 de ore de la data luării la cunoştinţă a sancţiunii contravenţionale. În condiţiile legii nr. 10/1995 sus-menționată, nu se aplică sancţiunea contravenţională "avertisment".
Conform prevederilor art. 39 alin. (1) din legea menționată mai sus, constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 36 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., iar, în cazurile prevăzute la art. 34, de către persoanele împuternicite de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază.
În conformite cu prevederile alin. (2) al art. 39 sus-menționat, dreptul de a aplica amenzile prevăzute la art. 36 se prescrie în termen de 5 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii.
Conform prevederilor art. 40 din aceeași lege, contravenţiilor prevăzute la art. 36 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 51 alin.(2) din procedură, anularea autorizaţiei de diriginte de şantier se poate dispune și în următoarele situaţii:
a) titularul a verificat şi a acceptat lucrările executate sub nivelul stabilit pentru cerinţele esenţiale, stabilite prin art. 5 din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, şi/sau în caz de accident tehnic favorizat de neefectuarea corectă a verificărilor de calitate de către acesta;
b) titularul îndeplineşte condiţiile pentru a treia suspendare pe o perioadă limitată, în ultimii 5 ani;
c) titularul desfăşoară activitate de dirigenţie de şantier în perioada în care autorizaţia este suspendată;
d) titularul exercită activitatea de dirigenţie în afara domeniului/subdomeniului de autorizare.
Potrivit prevederilor art. 53 alin. (3) din procedură, I.S.C. ține evidența autorizațiilor suspendate/ anulate și înscrie sancțiunea în Registrul diriginților de șantier autorizați.