DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA RESPONSABILULUI TEHNIC CU EXECUȚIA, OBLIGAȚII, RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI 

 

1. Dispoziții generale

Potrivit art. 13 alin. (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, verificarea calităţii lucrărilor executate pentru realizarea construcţiilor şi a intervenţiilor la construcţiile existente, pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire sau de desfiinţare, este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de şantier autorizaţi, angajaţi ai investitorilor şi prin responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi, angajaţi ai executanţilor.
Conform prevederilor art. 25 lit. c) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, executanții lucrărilor de construcții, au obligaţia de a asigura nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția. Aceste prevederi se aplică construcțiilor și instalațiilor aferente acestora, îndiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță sau sursă de finanțare, în scopul protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului înconjurător.
Conform prevederilor art. 2 lit. c) din Regulamentul privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, din 13.09.2018, aprobat prin HG 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, responsabilul tehnic cu execuţia este specialistul cu activitate în construcţii autorizat, cu atribuţii privind asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii pe care le coordonează, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul procesului de execuţie.
Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) liniuța 1 din Procedură, responsabilul tehnic cu execuția este persoană fizică angajată de către executant, cu atribuții privind asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții pe care le coordonează tehnic, pe tot parcursul procesului de execuție, care a promovat examenul de autorizare.
Potrivit art. 21 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 10/1995, Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. organizează autorizarea responsabililor tehnici cu execuția și confirmarea periodică privind dreptul de practică al acestora.
Cadrul normativ privind autorizarea responsabililor tehnici cu execuția și exercitarea dreptului de practică al acestora este Procedura privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică al responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 1895/2016.

 

2. Dispoziții privind desfășurarea activității

În conformitate cu prevederile art. 5 din regulamentul menționat mai sus, responsabilii tehnici cu execuția autorizați, îşi pot desfăşura activitatea în condiţiile legii, ca:
a) persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi în mod individual şi independent, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
b) acţionar/angajat/asociat al unei persoane juridice care are ca obiect de activitate inclusiv cod CAEN 71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică.
Conform art. 14 alin. (1) din regulamentul sus menționat, responsabilul tehnic cu execuţia îşi desfăşoară activitatea ca angajat al operatorului/operatorilor economic/economici care execută lucrări de construcţii, în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale prevăzute de lege, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Conform prevederilor art. 38 alin. (1) din procedură, calitatea de responsabil tehnic cu execuţia se dovedeşte prin autorizaţia emisă de I.S.C. și conform prevederilor alin. (2), dreptul de practică se dovedeşte cu legitimaţia aflată în termen de valabilitate, emisă de I.S.C. odată cu autorizaţia prevăzută la alin. (1).
Termenul de valabilitate a legitimației este de 5 ani de la data emiterii, iar dreptul de practică se poate confirma din 5 în 5 ani, în condițiile proceduri, prin emiterea unei noi legitimații cu același termen de valabilitate.
Titularii autorizațiilor de responsabil tehnic cu execuția a căror legitimații nu sunt în termenul de valabilitate, nu vor desfășura activitate în domeniul autorizat, în perioada în care legitimația nu este valabilă.
Pentru confirmarea periodică privind exercitarea dreptului de practică, în scopul continuării activității, diriginții de șantier autorizați vor înregistra la I.S.C. un dosar, cu cel puţin 45 de zile înainte de data expirării valabilității legitimației ( conținutul dosarului este prezentat la secțiunea CONFIRMAREA DREPTULUI DE PRACTICĂ A TITULARILOR DE AUTORIZAȚII DE RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUȚIA – link la această pagina)
Conform art. 22 alin. (1) din regulament, în aplicarea prevederilor art. 9 lit. o) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, pentru confirmarea periodică a dreptului de practică, specialiştii cu activitate în construcţii atestaţi/autorizaţi participă în calitate de cursanţi la minimum un program de formare/perfecţionare profesională continuă în domeniul pentru care sunt atestaţi/autorizaţi, organizat de către o instituţie sau organizaţie acreditată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS. Alin. (2) prevede că, prin excepţie de la prevederile alin. (1), se consideră program de formare/perfecţionare profesională continuă predarea de cursuri în calitate de cadru didactic universitar, al căror conţinut este dovedit de fişa disciplinei, corespunzătoare domeniilor pentru care se solicită dovada formării profesionale continue, în domeniile/subdomeniile şi specialităţile în care specialiştii sunt atestaţi/autorizaţi, fiind inclusă în evaluarea necesară pentru confirmarea periodică a dreptului de practică a specialiştilor atestaţi/autorizaţi.
Potrivit prevederilor art. 15 din regulament, responsabilul tehnic cu execuţia îşi desfăşoară activitatea numai în domeniul/domeniile, respectiv subdomeniul/subdomeniile de construcţii în care au fost autorizaţi.
Potrivit prevederilor art. 56 din Procedură, responsabilul tehnic cu execuția nu poate desfășura, la aceeși investiție, o altă activitate în domeniul construcțiilor.
Conform prevederilor art. 16 din regulament, persoana fizică atestată sau autorizată nu poate exercita, la aceeaşi investiţie, decât una dintre următoarele activităţi:
a) verificator de proiecte;
b) expert tehnic;
c) responsabil tehnic cu execuţia;
d) diriginte de şantier.
Conform prevederilor art. 47 din procedură, pe teritoriul României, activitatea de diriginte de șantier se desfăşoară în limba română.
Potrivit prevederilor art. 15. alin. (2) din regulament, responsabilul tehnic cu execuția întocmește şi ţine la zi registrul de evidenţă a activităţii şi a lucrărilor de construcţii la care a participat.
Conform prevederilor art. 41 din procedură toţi responsabili tehnici cu execuția au obligaţia de a întocmi în maximum 30 de zile de la preluarea lucrării, Registrul electronic de evidență a activității responsabilului tehnic cu execuția autorizat, registru care va fi actualizat ori de câte ori intervin modificări ale informațiilor. Registrul va fi întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la procedură.
La prima accesare a Registrul electronic de evidență a activității, fiecărui responsabil tehnic cu execuția autorizat i se va aloca un cont unic de identificare. Contul de identificare este unic și nu este transmisibil. În cazul pierderii contului unic de identificare responsabilul tehnic cu execuţia autorizat va solicita emiterea unui alt cont pentru accesarea registrului, printr-o cerere depusă la I.S.C., printr-unul din mijloacele prevăzute la art. 14 alin. (1). Cererea-tip al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7 va fi însoţită de următoarele documente:
a) copia autorizaţiei şi a legitimaţiei aflate în perioadă de valabilitate;
b) copie act identitate;
c) dovadă plată tarif de emitere cont unic de identificare.
Documentele solicitate în copie vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul, de către solicitant Conform prevederilor art. 40 din procedură, toţi responsabilii tehnici cu execuția au obligaţia de a deţine ştampilă. Ștampila se poate comanda și realiza numai în baza autorizației, potrivt modelului prevăzut în Anexa nr. 5 : MODEL DE ȘTAMPILĂ pentru responsabilii tehnici cu execuția în domeniul construcții.
Se interzice aplicarea ștampilei în perioada în care autorizația a fost suspendată.
În caz de pierdere ori de sustragere a ştampilei, deţinătorul are obligaţia să publice imediat un anunţ într-un cotidian de largă circulaţie şi să depună la I.S.C. o notificare scrisă, însoţită de dovada publicării anunţului.
Noua ştampilă, emisă după pierderea ori sustragerea primei ştampile, va avea înscris numărul acesteia, respectiv 1, 2 ş.a.m.d., conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
Scoaterea din uz a ştampilei se face în situaţia modificării textului ca urmare a modificării ulterioare a prevederilor actelor normative aplicabile ori în caz de uzură, pierdere, sustragere sau deteriorare a acesteia.
Conform prevederilor art. 54 din procedură, titularii autorizaţiilor au obligaţia de a anunţa I.S.C. cu privire la orice modificare a datelor cu caracter personal (nume şi prenume, domiciliu, numere de telefon, adresă de e-mail), survenită ulterior autorizării.

 

3. Atribuții și responsabilități

Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995 și ale art. 50 din Procedură, responsabilii tehnici cu execuția autorizați răspund conform obligațiilor ce le revin pentru :
- realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor de construcții pentru care sunt angajați, precum și în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini și în reglementările tehnice în construcții în vigoare la momentul execuției lucrărilor;
- viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție la data realizării ei.
Conform prevederilor art. 17 alin. (1) din regulament, Responsabilul tehnic cu execuţia îndeplineşte, în condiţiile legii, în principal, următoarele atribuţii:
a) cunoaşte prevederile proiectului tehnic de execuţie, verificat conform legii;
b) verifică existenţa fişelor şi proiectelor tehnologice de execuţie, a procedurilor de realizare a lucrărilor corespunzătoare caietelor de sarcini din proiectul tehnic de execuţie, planurilor de verificare a execuţiei, proiectelor de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi graficele de realizare a construcţiilor, altele decât cele prevăzute în proiectul tehnic de execuţie;
c) participă la toate fazele de verificare a execuţiei lucrărilor, inclusiv la fazele determinante prevăzute în planul de control al calităţii lucrărilor de construcţii;
d) pune la dispoziţia investitorului documentaţia de execuţie întocmită, în vederea constituirii/completării, după caz, a cărţii tehnice a construcţiei;
e) opreşte execuţia lucrărilor de construcţii când constată neconformităţi care pot afecta calitatea acestora;
f) opreşte execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care se produc accidente tehnice şi/sau constată abateri de la prevederile proiectului tehnic de execuţie, înştiinţează Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. sau, după caz, structurile proprii de control din cadrul instituţiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, şi permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora.
Procedura prevede la art. 51 și detaliază la art. 52 atribuțiile responsabililor tehnici cu execuția, astfel: responsabilii tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, în exercitarea dreptului de practică, trebuie:
a) să permită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi;
b) să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de realizare a construcţiilor, referitor la lucrările aferente exigenţelor esenţiale;
c) să pună la dispoziţia autorităţilor de reglementare şi/sau de control în construcţii, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligaţiilor ce le revin;
d) să întocmească şi să ţină la zi registrul electronic de evidenţă a activităţii pentru lucrările de construcţii pe care le coordonează tehnic şi de care răspund, conform modelului din anexa nr. 6;
e) să se supună procedurii de supraveghere a activităţii persoanelor autorizate;
f) să se supună prevederilor legale privind perfecţionarea profesională continuă a specialiştilor în construcţii, pentru domeniile pentru care este autorizat;
g) să menţină, pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei, condiţiile care au stat la baza autorizării în ceea ce priveşte deţinerea unei legitimaţii valabile de electrician autorizat sau de instalator de gaze autorizat, emisă de autoritatea de reglementare în domeniu, pentru persoanele autorizate ca responsabilii tehnici cu execuţie în subdomeniile 6.1 "Instalaţii electrice", 6.3 "Instalaţii gaze naturale combustibile", 8.1 "Reţele electrice" şi 8.4 "Reţele de gaze naturale combustibile".

Aceste prevederi se detaliază corespunzător etapelor de pregătire, execuţie şi recepţie a lucrărilor de construcţii, astfel: A. În perioada de pregătire a construcţiei:
1. participă, împreună cu proiectantul şi dirigintele de şantier la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;
B. Pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii:
1. permite execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi, sens în care:
a) verifică existenţa proiectului şi a detaliilor de execuţie;
b) studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;
c) verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora şi DTAC - documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi PTe - proiect tehnic de execuţie;
d) verifică existenţa expertizelor tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor şi, după caz, existenţa expertizelor tehnice a construcţiilor şi utilităţilor aflate în zona de influenţă a excavaţiilor adânci în zone urbane;
e) verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;
f) verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
g) verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;
h) verifică existenţa planului de control al calităţii, verificări şi încercări;
i) verifică existenţa "Sistemului calităţii în construcţii", ţinând cont de categoria de importanţă a construcţiei sau de complexitatea şi importanţa lucrărilor de construcţii şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă şi corespondenţa acestora cu caietele de sarcini;
j) după caz, verifică existenţa expertizei tehnice şi programul de monitorizare pentru toate construcţiile şi utilităţile situate în zona de influenţă a excavaţiei adânci, privind rezistenţa, stabilitatea şi securitatea la exploatare;
2. urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi, după caz, a altor reglementări tehnice în vigoare;
3. verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
4. interzice utilizarea produselor pentru construcţii fără certificat de performanţă/conformitate, declaraţie de performanţă/conformitate sau agrement tehnic în construcţii, după caz, documente elaborate în condiţiile legii;
5. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;
6. verifică respectarea "sistemului calităţii în construcţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
7. verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de realizare a construcţiilor; 8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
9. verifică, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;
10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă şi semnează procesul-verbal de prelevare;
11. transmite în scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de şantier, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;
12. pune la dispoziţia organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru verificarea activităţii specifice;
13. opreşte execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora;
14. urmăreşte respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
15. după caz, urmăreşte realizarea programului de monitorizare pentru toate construcţiile şi utilităţile situate în zona de influenţă a excavaţiei adânci, privind rezistenţa, stabilitatea şi securitatea la exploatare;
16. verifică, în calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor şi se asigură că acestea se fac pe bază de dispoziţie de şantier verificată de verificatori de proiecte şi de experţi atestaţi şi sunt acceptate de investitor;
17. verifică punerea în siguranţă a construcţiei la data opririi lucrărilor, conform proiectului;
18. întocmeşte şi ţine la zi un registru electronic de evidenţă a activităţii cu lucrările de construcţii pe care le coordonează tehnic şi de care răspunde;
19. întocmeşte un referat de prezentare privind modul în care şi-a îndeplinit obligaţiile de responsabil tehnic cu execuţia prevăzute la art. 51 lit. a) -c) şi la art. 52 literele A) şi B), precum şi orice eveniment întâmplat pe parcursul execuţiei lucrării;
20. înştiinţează în scris I.S.C. în maximum 10 zile de la data încetării activităţii de responsabil tehnic cu execuţia la o investiţie ca angajat al executantului, înainte de recepţia la terminarea lucrărilor la o investiţie, cu precizarea stadiului fizic al lucrării şi data până la care a activat;
C. La recepţia lucrărilor:
- împreună cu dirigintele de şantier şi proiectantul concură la întocmirea cărţii tehnice la zi şi predarea acesteia către beneficiar.
Potrivit prevederilor art. 53 din procedură, în aplicarea îndatoririlor ce le revin, în cazul în care constată nerespectarea prevederilor prezentei proceduri, responsabilul tehnic cu execuţia are obligaţia de a anunţa în scris imediat operatorul economic angajator despre neconformităţile constatate. În cazul în care, în termen de 10 zile de la anunţ, investitorul nu dispune oprirea lucrărilor şi remedierea neconformităţilor, responsabilul tehnic cu execuţia are obligaţia să anunţe în scris I.S.C. şi dirigintele de şantier în termen de 24 de ore de la împlinirea termenului.

 

4. Sancțiuni

Conform prevederilor art. 36, pct. II, lit.c) din Legea nr. 10/1995, depășirea de către responsabili tehnici cu execuția autorizați a competențelor pe domenii/subdomenii sau neîndeplinirea obligațiilor ce le revin potrivit reglementărilor în vigoare, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii, să constituie infracțiune, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10 000 lei la 20 000 lei.
Potrivit prevederilor art. 37 alin. (2) din Legea nr. 10/1995, Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. poate dispune ca sancțiuni complementare, odată cu aplicarea amenzii pentru contravențiile prevăzute la art. 36 din aceeași lege, suspendarea autorizației pentru o perioadă cuprinsă între 6 și 12 luni sau, după caz, anularea acesteia.
Potrivit prevederilor art. 38 din aceeași lege, sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 36 se aplică atât persoanelor juridice, cât şi persoanelor fizice. Contravenientul poate achita jumătate din cuantumul amenzii stabilite prin procesul-verbal de contravenţie, în termen de 48 de ore de la data luării la cunoştinţă a sancţiunii contravenţionale. În condiţiile legii nr. 10/1995 sus-menționată, nu se aplică sancţiunea contravenţională "avertisment".
Conform prevederilor art. 39 alin. (1) din legea mențșionată mai sus, constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 36 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., iar, în cazurile prevăzute la art. 34, de către persoanele împuternicite de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază.
În conformite cu prevederile alin. (2) al art. 39 sus-menționat, dreptul de a aplica amenzile prevăzute la art. 36 se prescrie în termen de 5 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii.
Conform prevederilor art. 40 din aceeași lege, contravenţiilor prevăzute la art. 36 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform prevederilor art. 58 alin. (1) din procedură,suspendarea autorizaţiei/autorizaţiilor de responsabil tehnic cu execuţia se poate dispune pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni şi 12 luni și în următoarele situaţii:
a) în situaţia încălcării oricăreia dintre prevederile art. 51 lit. a) -d) şi lit. f) şi/sau ale art. 52, constatate şi consemnate în procesul-verbal de control şi inspecţie, potrivit legii, de către organele de control ale I.S.C.;
b) în situaţia încălcării prevederilor art. 41, art. 42 alin. (1) şi/sau ale art. 53;
c) ca urmare a propunerii comisiei de autorizare care a analizat dosarul depus în vederea confirmării dreptului de practică; d) ca urmare a propunerii comisiei de autorizare care a analizat concluziile procesului-verbal întocmit în urma procesului de supraveghere periodică a activităţii responsabilului tehnic cu execuţia autorizat.
Conform prevederilor art. 58 din procedură, suspendarea autorizaţiei/autorizaţiilor de responsabil tehnic cu execuţia se poate dispune pentru o perioadă de 12 luni și în următoarele cazuri:
a) titularul exercită activitatea în afara domeniului/subdomeniului de autorizare;
b) titularul nu prelungeşte dreptul de practică în termenii prezentei proceduri, dar desfăşoară activitatea de responsabil tehnic cu execuţia;
c) responsabilul tehnic cu execuţia se sustrage supravegherii periodice a activităţii autorizate.
În situaţia încălcării art. 51 lit. g) constatată şi consemnată în procesul-verbal de control şi inspecţiei, potrivit legii, de către organele de control ale I.S.C. pe parcursul desfăşurării activităţii specifice, suspendarea autorizaţiei/autorizaţiilor se dispune, până la data înregistrării la I.S.C. a copiei legitimaţiei valabile de electrician autorizat, respectiv al legitimaţiei valabile de instalator autorizat în gaze naturale, emisă de autoritatea naţională de reglementare competentă, potrivit legii.
Suspendarea autorizaţiei/autorizaţiilor de responsabil tehnic cu execuţia se poate dispune în situaţia în care, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, i-a fost aplicată titularului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi (dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria, ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii), pe perioada dispusă de instanţă.
În conformitate cu prevederile art. 59 din procedură, anularea autorizaţiei de responsabil tehnic cu execuţia se poate dispune în următoarele situaţii:
a) titularul a verificat şi a acceptat lucrările executate sub nivelul stabilit pentru cerinţele fundamentale stabilite prin Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, şi care au dus la un caz de accident tehnic favorizat de neefectuarea corectă a verificărilor de calitate de către acesta, accident soldat cu victime umane în perioada de execuţie şi de utilizare, sau care au dus la afectarea integrităţii corporale cu consecinţe iremediabile;
b) titularul a verificat şi a acceptat lucrările executate sub nivelul stabilit pentru cerinţele fundamentale stabilite prin Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, şi care au pus în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor;
c) titularul a verificat şi a acceptat lucrările executate sub nivelul stabilit pentru cerinţele fundamentale stabilite prin Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, şi care au dus la accidente cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător;
d) în cazul constatării săvârşirii faptelor prevăzute art. 35 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o hotărâre definitivă a instanţelor de judecată competente;
e) în situaţia în care, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, i-a fost aplicată titularului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi (dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria, ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii);
f) titularul îndeplineşte condiţiile pentru a treia suspendare pe o perioadă limitată, în ultimii 5 ani;
g) titularul desfăşoară activitate de responsabil tehnic cu execuţia în perioada în care autorizaţia este suspendată;
h) titularul exercită activitatea de responsabil tehnic cu execuţia la obiective pentru care nu a fost emisă autorizaţie de construire, la obiective a căror autorizaţie de construire este expirată sau la obiective care nu respectă prevederile autorizaţiei de construire.
Potrivit prevederilor art. 61 alin. (3) din procedură, I.S.C. ține evidența autorizațiilor suspendate/anulate și înscrie sancțiunea în Registrul responsabililor tehnici cu execuția autorizați.