Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna martie 2018 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplineşte activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcţiei de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Alunecare de teren, judeţul Bistriţa Năsăud


10.03.2018, ora 14:00, comuna Budacu de Jos, localitate Jelna, jud. Bistrița Năsăud, adiacent DJ 173
Constatări:
Alunecarea de teren pe circa 250 mp cu afectarea circulației pe DJ 173 din cauza aluviunilor depuse.
Măsuri dispuse:
A fost dispusă izolarea și monitorizarea zonei de către Primăria Budacu de Jos. Totodată s-a dispus expertizarea tehnică a terenului și luarea măsurilor de urgență pentru stabilizarea acestuia.

2. Alunecare de teren, judeţul Prahova


09.03.2018, aproximativ la ora 16:00, comuna Drajna, sat Cătunu, str. Oierilor, pct. Mărăcineanu
Constatări:
Drumul local de acces este afectat prin fracturarea corpului și platformei acestuia pe o lungime de cca. 40m. La data controlului circulația rutieră era întreruptă. Podețul tubular existent cu lățimea de cca. 4m (3 tuburi Ø1000 mm și timpane din 2 elemente de stâlp casetat de beton armat) a fost afectat prin distrugerea platformei carosabile și deplasarea timpanelor. De asemenea a fost distrusă protecția de taluz situată aval stânga podeț realizată din material lemnos (L= 4÷5m).
Măsuri dispuse:
Monitorizarea evoluției fenomenului iar în cazul evoluției acestuia dispunerea măsurilor necesare pentru punerea în siguranță a persoanelor și a bunurilor.
Comandarea elaborării unui studiu hidro-geotehnic asupra zonei afectate de producerea alunecării de teren și funcție de concluziile acestuia, proiectarea autorizarea și execuția lucrărilor, în vederea punerii în aplicare a concluziilor studiului elaborat în vederea asigurării accesului auto și pietonal.
Se vor lua măsurile necesare pentru semnalizarea corespunzătoare a zonei afectate de alunecarea de teren și interzicerea accesului pe zona afectată care nu prezintă siguranță în exploatare.

3. Cutremur de pământ zona seismica Vrancea


14.03.2018, la ora 12:24:49, zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea
Constatări:
Cutremurul s-a produs la 41 km de Covasna, la o adâncime de 137 km şi a avut o mag-nitudine de 4,4 grade pe scara Richter.
Măsuri dispuse:
Au fost luate măsuri pentru informarea membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea precum şi înştiinţarea tuturor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă din judeţ prin intermediul Aplicaţiei SMS.

4. Incendiu comuna Hălchiu, Satu Nou, judeţul Brașov


12.03.2018, orele 10:00, Comuna Hălchiu, sat Satu Nou, strada Morii nr. 300
Constatări:
În jurul orelor 10:00 s-a produs un incendiu la o șură realizată integral din lemn, vâlvătaia s-a extins la șopronul din vecinătate și a cuprins doar un colț al acoperișului. Șura situată pe strada Morii nr. 300, a fost distrusă în totalitate.
Măsuri dispuse:
Stabilirea cauzelor exacte ale incendiului și distrugerii construcției au fost stabilite de reprezentanții I.S.U. Pagubele înregistrate sunt pagube de natură materială.

5. Surpare taluz, judeţul Constanţa


09.03.2018, Str. Răzoarelor nr.16 Cernavodă
Constatări:
Surpare taluz înalt de 2,50m, trotuar și fundație drum pe o lungime de aproximativ 20ml, cu afectarea părții carosabile pe o lățime de 0,50m, datorită infiltrării apelor provenite din topirea bruscă a zăpezilor acumulate în perioada de fenomene meteo periculoase.
Măsuri dispuse:
S-a semnalizat și s-a restricționat circulația în zonă. S-au contactat specialiști în domeniu în vederea găsirii de soluții pentru stoparea fenomenului și consolidare.

6. Alunecare de teren DJ205L, judeţul Vrancea


16.03.2018, DJ 205L, km 0+50, comuna Vrîncioaia, județul Vrancea.
Constatări:
Alunecarea de teren produsă la km 0+50 pe DJ 205L pe malul drept al râului Putna, cu o lungime de cca. 200 m a produs prăbușirea platformei drumului asfaltat pe o lungime de cca. 20 m, lățimea de cca. 4 m și adâncimea de 1,5m.
Măsuri dispuse:
În zona afectată adminis-tratorul drumului a intervenit cu utilaje limitând pagubele produse de fenomenele sem-nalate prin raportul operativ al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Vrîncioaia. Au fost luate măsuri de protejare a zonei afectate prin semnalizarea acesteia și prin restricționarea circulației rutiere pe un singur sens.

7. Prăbușire podeț, judeţul Galați


Sâmbătă 17.03.2018, comuna Valea Mărului, jud. Galați, podeț situat pe DJ 251 G (zona Găunoasa)
Constatări:
Prăbușire podeț (culeea mal drept prăbușită, tablierul podețului prăbușit, culeea mal stâng în echilibru instabil) situat pe DJ 251 G în comuna Valea Mărului, județul Galați.
Măsuri dispuse:
Comisia instituită în baza ordinului Prefectului Județului Galați a stabilit să se efectueze în regim provizorat traversarea pârâului în amonte la circa 40m, asigurarea condițiilor de circulație în siguranță și luarea măsurilor de refacere a podețului de către proprietarul podețului Consiliul Județului Galați.

8. Alunecare teren, judeţul Gorj


26.03.2018, comuna Alimpești, județul Gorj
Constatări:
O alunecare de teren cu tasare pe drumul judeţean DJ 605C, la poziția kilometrică 14+120, care a afectat partea carosabilă pe o lungime de aproximativ 25 m, pe ambele sensuri de circulaţie, parcarea din imediata apropiere fiind distrusă în totalitate.
De asemenea, în aproprierea zonei afectate se află 2 stâlpi de medie tensiune înclinați.
Măsuri dispuse:
1. Semnalizarea corespunzătoare a sectorului de drum afectat, circulația fiind restricționată pe o singură bandă la poziția kilometrică 14+120.
2. Monitorizarea în continuare a fenomenului de către Primăria Alimpești şi raportarea de urgenţă către instituţiile abilitate a eventualelor efecte apărute.
3. Întocmirea în regim de urgenţă a documentaţiei tehnico-economice (studii geotehnice, expertize tehnice de specialitate) în vederea determinării cauzelor ce au condus la producerea şi agravarea fenomenelor de alunecare şi identificarea resurselor financiare pentru stabilizarea şi refacerea zonei afectate.

9. Alunecare de teren, judeţul Harghita


20.03.2018, comuna Lupeni, sat Păltiniș, lăngă drumul DC35 în curtea imobilului situat sub nr. 162
Constatări:
Alunecare de teren pe o lățime de cca. 25 m și lungime de cca. 50 m. Rupere de mal și alunecare de teren în formă foarte gravă pe pârâul Gada pe o lățime de cca. 70 m și lungime de cca. 100 m.
Măsuri dispuse:
Reprezentantul I.J.C. Harghita s-a deplasat pe teren ca urmare activării Grupului de suport tehnic al Comitetului Județean pentru gestionarea situațiilor de urgență si a dispus următoarele măsuri:
- efectuarea urgentă a unei expertize de specialitate geotehnică/ hidrotehnică,
- urmărirea comportării a fenomenului de alunecare, efectuarea lucrărilor de remediere impuse,
- luarea măsurilor în vederea evitării oricărei vătămări corporale.

10. Deflagraţie apartament, judeţul Brașov


08.03.2018, orele 10:00, municipiul Brașov, strada Zizinului nr. 59, bloc S22, sc. A, ap. 11.
Constatări:
În data de 08.03.2018 în jurul orelor 10:00 s-a produs o deflagrație în apartamentul situat la etajul 3 al unui bloc de locuit având regimul de înălțime P+8E, în urma dezafectării unei țevi de gaze naturale aflate în bucătărie. Au fost distruse 4 uși interioare, ușa de intrare în apartament, fereastra bucătăriei, peretele neportant aflat între bucătărie și hol, precum și tâmplăria de la balcon. Pereții interiori ai apartamentului dintre bucătărie și camerele de locuit prezintă fisuri. În urma evenimentului persoana care dezafecta țeava de gaz a fost transportată la spital cu arsuri.
Măsuri dispuse:
- Stabilirea cauzelor exacte ale incendiului și distrugerii construcției au fost stabilite de reprezentanții I.S.U.
- Pagubele înregistrate sunt pagube de natură materială.
- Se va dispune expertiză tehnică de calitate la cerința esențială A1 – întocmită de expert tehnic atestat – conform Legii 10/1995 art. 18 alin (2) și HG 925/1995 art. 15 lit. a), pentru structura existentă din cadre din beton armat, care a fost expusă efectelor negative ale deflagrației.

11. Incendiu garsonieră, judeţul Braşov


26.03.2018, orele 9:30, municipiul Brașov, strada Brazilor, nr. 66C, bl. 5, ap. 128
Constatări:
În data de 26.03.2018 în jurul orelor 09:30 s-a produs un incendiu în garsoniera situată la etajul 1 al unui bloc de locuit având regimul de înălțime P+3E.
Măsuri dispuse:
Cauzele exacte ale incendiului şi distrugerilor, nu au fost stabilite de reprezentanții I.S.U.
- Pagubele înregistrate sunt pagube de natură materială.
- A fost identificat președintele asociației de proprietari, în vederea întocmirii ulterioare a actului de control.
- Se va dispune expertiza tehnică de calitate la cerinţa esenţială A1 - întocmită de expert tehnic atestat – conform L10/1995 art. 18 alin. (2) şi HG 925/1995 art. 15 lit. a), pentru structura existentă din zidărie din cărămidă confinată cu planșee din beton armat, care a fost expusă efectelor negative ale incendiului.

12. Reactivare alunecare teren, judeţul Prahova


07.03.2018, aproximativ la ora 17:00, Boldești Scăeni, zona Seciu
Constatări:
Au fost constatate crăpături și fisuri în pereți, planșeu, pardoseli, iar acoperișul este deplanat. Ușile nu se mai închid, iar pe terenul din curte s-au format trepte de tasare de 1m. Anexele gospodărești au deplanări ale pereților, sunt puternic înclinate, prezintă risc de prăbușire și nu mai asigură cerința de siguranță în exploatare.
Drumul local de acces este afectat de fracturarea corpului platformei acestuia pe o lungime de circa 250m.
Măsuri dispuse:
Evacuarea familiilor afectate și punerea în siguranță a bunurilor acesteia. Notificarea S.C. Electrica pentru interzicerea restabilirii legăturii electrice la gospodăria familiilor afectate în vederea evitării producerii unor accidente.
Se vor face demersurile necesare elaborării unui studiu hidrogeotehnic, a întocmirii unui proiect verificat de verificator de proiecte atestat, precum și de luare a măsurilor necesare în vederea punerii în siguranță a zonei și a restabilirii circulației auto.