Activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii în domeniul evenimentelor în construcţii, în luna OCTOMBRIE 2020 

 
 
 
 Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin Inspectoratele Regionale în Construcţii, îndeplinește activitatea specifică "evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public" în cadrul funcției de sprijin "restabilirea stării provizorii de normalitate" potrivit Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, urmărind respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a evenimentelor produse la construcţii, cauzate de fenomene sau calamităţi naturale, respectiv: cutremure de pământ, inundaţii, alunecări de teren şi altele asemenea sau provocate prin acţiuni ale omului, cum ar fi: incendii, explozii, deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie şi altele asemenea, cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor.

 

1. Accident tehnic, str. Pictorilor, nr. 3, Municipiul Baia Mare, Județul Maramureș

05.10.2020, ora 7:30-8:00

Constatări:
O casa cu regim de înălțime parter, construită anterior anului 1900 și nelocuită s-a prăbușit din cauza degradării masive a învelitorii din șindrilă de lemn și cartonului asfaltat și o parte a zidului din cărămidă plină s-a prăbușit pe proprietatea vecină.

Măsuri dispuse:
S-a demarat procedura de obținere a Autorizației de demolare.

2. Accident tehnic, str. Harghita Bai, nr.11, Municipiul Miercurea Ciuc

02.10.2020, ora 17:00

Constatări:
În locuință cu regim de înălțime P+M s-a produs o surpare de teren pornind de la colțul casei, scări în lungime de cca. 4 m, lățime de 2 m și adâncime cca. 1,5 - 2 m.

Măsuri dispuse:
Reprezentanții Inspectoratului Județean în Construcții Harghita cu atribuții de control, au efectuat o acțiune de control și au dispus următoarele:
- evacuarea locatarilor construcției;
- luarea măsurilor în vederea evitării oricărei vătămări corporale prin semnalizarea corespunzătoare a zonei cu indicatoare „pericol și avarii”;
- urmărirea fenomenului de surpare;
- efectuarea urgentă a unei expertize de specialitate;
- efectuarea lucrărilor de remediere impuse.

3. Accident tehnic, Extindere rețea canalizare, apă menajeră pe străzile Școlii, Trandafiri și Durbaci” în comuna Cojasca, județul Dâmbovița

19.10.2020, ora 15:40

Constatări:
Pe strada Trandafiri, din comuna Cojasca a avut loc un accident mortal al unui muncitor care participa la lucrările de săpătură pentru montarea conductei de apă menajeră. Muncitorul respectiv era pe mal unde măsura adâncimea săpăturii, malul surpându-se cu acesta.

Măsuri dispuse:
În perioada următoare Inspectoratul Județean în Construcții Dâmbovița va efectua o acțiune de control la obiectivul de investiții aflat în execuție, privind respectarea prevederilor proiectului și a tehnologiilor de execuție a lucrărilor de săpătură și montarea de conductă.

4. Accident tehnic, Municipiul Brașov, Cartierul Șcheii Brașovului strada Podul Crețului f.n. în afara zonei de protecție de istorie și arhitectură

05.10.2020, ora 16:00

Constatări:
Cartierul Șcheii Brașovului este unul din cele mai vechi cartiere ale municipiului Brașov, datând din Evul Mediu. Este catalogat în Lista monumentelor istorice LMI la poziția 125, cod BV-II-s-B-11296, sub denumirea de Ansamblul urban Șcheii Brașovului. În latura de sud a acestui cartier se poziționează fostul acces spre Poiana Brașov, identificat sub denumirea de Drumul Vechi, pe unde în perioada 1950-1965 se ajungea în Poiana Brașov cu un mijloc de transport din al II-lea Război Mondial. La baza acestui drum, în continuarea actualei străzi Podul Crețului, pe partea stângă se află o construcție în regim de înălțime D+P+pod cu destinația de spațiu comercial, , aflată în apropierea unor chei muntoase, cu o destinație de trasee de alpinism în anii 1950-1970. În momentul în care această construcție a fost dezafectată și părăsită, fiind întreprindere de stat, probabil după 1990, s-a degradat accentuat din cauza condițiilor naturale, a pârâului dinspre stradă, din fața restaurantului și a vegetației abundente din zona posterioară. Lipsa întreținerii spațiului a dus la transformarea clădirii în ruină. În data de 05.10.2020 planșeul peste demisol s-a prăbușit, astfel că fațada principală, dinspre stradă și cea posterioară, dinspre pădure, au rămas fără legături structurale, prezentând pericol public de accidentare prin prăbușire.

Măsuri dispuse:
1. Nu au fost victime omenești.
2. Nu a fost identificat proprietarul construcției.
3. Concluziile reprezentanților ISU și a pompierilor au fost că evenimentul s-a produs din cauza nereparării, neconsolidării sau a neefectuării lucrărilor de întreținere pe o perioadă îndelungată.
4. În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicata cu modificările și completării ulterioare, art. 18 alin. (2) și HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor s-a dispus expertiza tehnică de calitate a construcției afectate, la cerința A1, în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcției, pentru evaluarea capacității ei de satisfacere a cerințelor conform legii și punerea în siguranță, după caz.

5. Accident tehnic, strada Olteni nr. 9, sector 3, București

23.10.2020 ora 22:05

Constatări:
Imobilul este o clădire alcătuită din două corpuri cu regim de înălțime parter la corpul de la strada Olteni, respectiv P+1E corpul din spate. Conform PUZ Zone Construite Protejate aprobat cu HCGMB nr. 279/200 imobilul se află în zona protejată nr. 75, zona Strehaia. Imobilul din str. Olteni nr. 9 înscris pe lista monumentelor istorice actualizată în 2015, la poziția 1607, B-II-B-19309, casă din secolul XIX. Cauzele producerii accidentului se presupun a fi degradarea accentuată a elementelor construcției.

Măsuri dispuse:
În vederea aplicării prevederilor art. 26 alin. 5 și art. 27 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 7 lit. e și art. 8 alin. 1, lit. j din Regulamentul privind Controlul de Stat al calității în construcții din 05.07.2018, aprobat prin HGR nr. 492/2018, I.R.C.B.I. urmează să întreprindă demersurile necesare pe lângă autoritățile competente, pentru identificarea proprietarilor/administratorilor clădirilor în cauză respectiv din strada Olteni nr. 9 și strada Iuliu Barasch nr. 16.
Totodată I.R.C.B.I. a contactat un expert tehnic atestat care urmează să întocmească o expertiză tehnică pentru clădirile învecinate la calcan. Expertiza tehnică va preciza și soluțiile tehnice de punere în siguranță a clădirilor adiacente.

6. Incendiu, Municipiu Galați, Cartier Centru, Str. Domnească nr. 16

29.10.2020, ora 7:55

Constatări:
Ca urmare a unei acumulări de gaze naturale s-a produs o deflagrație din care au rezultat o serie de degradări la structura de rezistență a blocului la nivelul parterului: degradarea celor trei diafragme din beton armat, a planșeelor peste parter aferente celor două camere, distrugerea tâmplăriei interioare și exterioare cât și dislocări ale zidăriei exterioare de fațadă.

Măsuri dispuse:
Au fost evacuați locatarii, s-a oprit alimentarea cu gaze naturale, curent și apă a blocului precum și s-a dispus interzicerea accesului în zona prin împrejmuire și pază. Imobilul a fost analizat vizual de către expertul tehnic autorizat MLPAT care a constatat că sunt necesare măsuri de punere în siguranță deoarece structura de rezistență a blocului a fost afectată. În acest context se dispune măsura de interzicere a utilizării scării din bloc, până la definitivarea Raportului de expertiză tehnică.
Acest raport va conține măsuri de punere în siguranță (sprijiniri, consolidări, etc), după care expertul tehnic va hotărî modul în care se va realiza redarea în folosință a imobilelor.
Poate fi reluată alimentarea cu utilități a celorlalte scări ale blocului ce nu au fost afectate.

7. Explozie urmată de incendiu, Județul Timiș Timișoara, str. Vuc Karadjici, nr. 3B (fosta Paroșeni)

15.10.2020, la ora 9:27

Constatări:
Clădirea la care s-a produs evenimentul este o casă cu regim de înălțime parter, cu o vechime de peste 50 de ani, situată în zona adiacentă a străzii Cloșca. Evenimentul a constat în declanșarea unei explozii ca urmare a acumulărilor de gaze, urmată de incendierea imobilului. Structura de rezistență a fost afectată în proporție de circa 80%, clădirea fiind inutilizabilă.

Măsuri dispuse:
La fața locului au fost prezenți angajații ISU, EON, SAJ, IPJ Timiș și ai Poliției Locale.

8. Accident tehnic, Județul Timiș, Pădureni nr. 326.

20.10.2020 la ora 12:30

Constatări:
Clădirea la care s-a produs evenimentul este o casă unifamilială cu regim de înălțime parter care este nelocuită și are o vechime mare, aflată într-o stare avansată de degradare, cu acoperișul prăbușit în interior. În interiorul casei se află mult moloz, de aceea nu s-a putut intra. Clădirea are structura din zidărie de văiuga.

Măsuri dispuse:
Evenimentul a constat în prăbușirea zidului lateral al clădirii.
La fața locului au fost prezenți angajații ISU care au contactat telefonic I.J.C. Timiș.
În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3), prin excepție de la prevederile alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, locuințele unifamiliale cu regim de înălțime “parter” și anexele gospodărești aflate în proprietatea persoanelor fizice, situate în mediul rural și în satele aparținătoare municipiilor și orașelor precum și construcțiile provizorii și lucrările care se pot executa fără autorizație de construire, potrivit legii, nu se supun controlului de stat al calității în construcții exercitat de către I.S.C.

9. Explozie urmată de un incendiu str. Aleea Podul Giurgiului nr. 9, București, sector 5.

26.10.2020, în jurul orelor 5.00

Constatări:
Construcția afectată, cu regimul de înălțime S+P+10E construită la începutul anilor 1970 are structura de rezistență realizată integral din beton armat, cu închideri și compartimentări din zidărie de BCA.

Măsuri dispuse:
Inspectorii din cadrul I.R.C.B.I. împreună cu un expertul tehnic atestat s-au deplasat la adresa menționată în vederea efectuării constatărilor. În urma evaluării situației existente, expertul tehnic a întocmit EXPERTIZA TEHNICĂ ÎN REGIM DE URGENȚĂ din data de 26.10.2020, concluzia fiind că nu sunt necesare măsuri de punere în siguranță, în regim de urgență a structurii de rezistență, dar se recomandă efectuarea unei expertize tehnice detaliate a clădirii sau a unei părți a acesteia, bazată pe încercări și teste pe materiale, prin care să se stabilească cu precizie gradul de afectare a structurii de rezistență în urma evenimentului.

10. Accident tehnic, Municipiul Satu Mare, piața Eroilor Revoluției F.N., Județul Satu Mare

07.10.2020, în jurul orei 08:00

Constatări:
Clădirea în ansamblu are regim de înălțime parter, are suprastructura din zidărie portantă de cărămidă, acoperiș terasă (planșeu din beton armat), tâmplării exterioare din PVC cu geam termopan și este dotată cu instalații electrice. Clădirea are în plan forma literei T, pe latura din față a clădirii, în zona centrală, este amenajată o stație publică de autobuz, iar pe cele două capete sunt amenajate două spații comerciale relativ mici, amenajate ca florării, pe latura din spate a clădirii funcționează un post trafo care deservește zona cu energie electrică. În urma accidentului provocat de un autoturism a fost avariat spațiul comercial situat în partea din stânga a clădirii, amenajată ca florărie.

Măsuri dispuse:
- Restricționarea imediată a accesului în partea de clădire afectată în urma accidentului și a utilizării acestei părți de clădire.
- Asigurarea pazei părții de clădire afectate în urma accidentului.
- Se vor lua măsuri de consolidare provizorie a părții de clădire afectate în urma accidentului, în baza soluției date de expertul tehnic.
- Expertizarea imediată în regim de urgență a clădirii.
- Numirea prin decizie a unei persoane cu responsabilitatea urmăririi comportării în timp a construcției.
- Scoaterea în regim de urgență a Autorizației de Construire pentru lucrările de intervenție în vederea asigurării rezistenței și stabilității clădirii.
- Consolidarea clădirii se va executa numai pe bază de proiect tehnic și detalii de execuție.

11. Incendiu, Școală cu clasele I-VIII, Ioan Pop Reteganul, Sâncel

29.10.2020 ora 10:40

Constatări:
Într-o sală de clasă situată la etaj s-a produs un scurt circuit care a produs distrugerea totală a acoperișului școlii și a planșeului din lemn de peste etaj.

Măsuri dispuse:
Au început lucrările pentru îndepărtarea resturilor distruse în incendiu.

12. Accident tehnic, Județul Timiș Timișoara, strada Romulus, nr. 7

08.10.2020, la ora 13:40

Constatări:
Clădirea la care s-a produs evenimentul este o casă unifamilială cu regim de înălțime parter, cu o vechime mare, situată în zona de protecție a monumentelor istorice.
Evenimentul a constat în prăbușirea zidului de la pod.

Măsuri dispuse:
La fața locului au fost prezenți angajații ISU, SAJ, IPJ Timiș și ai Poliției Locale.
Proprietarul nu a fost prezent fiind plecat din țară. Acesta menționează că lucrările sunt realizate de o firmă de construcții neidentificată. Se așteaptă identificarea proprietarului al firmei de construcții care execută lucrarea, de către IPJ Timiș.