Nr. crt

ACTUL NORMATIV

Descarcă fișier

1

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

2

Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3

Ordinul nr. 3454/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009.

4

Legea nr. 7/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

5

Ordonanţa de urgenţă nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

6

Ordinul nr. 839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

7

Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

8

Hotărârea nr. 766 din 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii.

9

Hotărârea nr. 925 din 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor.

10

Hotărârea nr. 1072 din 2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

11

Hotărârea nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții.

12

Hotărârea nr. 273 din 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare

13

Hotărârea nr. 808 din 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii.

14

Ordinul nr. 310/2022 pentru aprobarea procedurilor de control al statului privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi la avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism (CU TOT CU ANEXE)

15

Ordinul nr. 901 din 2015 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

16

Ordinul nr. 89 din 2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate.

17

Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

18

Legea nr. 52 din 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.

19

Ordonanţa nr. 2 din 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

20

Hotărârea nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc

21

Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism

22

Legea prevenirii nr. 270/2017 

23

Hotărârea nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere 

24

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

25

Codul administrativ