Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.

 

 

 

CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ISC DE A-ȘI EXERCITA COMPETENȚELE ÎNTR-UN MOD UNITAR, EFICIENT ȘI EFICACE - COD SIPOCA 587

 

-Activităţi previzionate-

 

 

 

Activitate: 1. Management proiect

 

Subactivităţi
1.1 Management proiect
A. Management de proiect - Sub-activitate transversală = durată echivalentă perioadei de implementare a proiectului. Coordonator sub-activ 1.1: managerul de proiect. Suport din partea echipei de management.
B. Servicii de consultanta (externalizata) - In cadrul acestei subactivitati au fost realizate etapele necesare elaborarii documentatiei aferente aplicatie de finantare POCA.

C. Pregatirea documentatiei de atribuire in vederea elaborarii caietului de sarcini aferente crearii de module si aplicatii IT - in cadrul acestei subactivitati se va realiza selectarea unui furnizor specializat de servicii IT.

D. Activitati administrative - in cadrul acestei subactivitati se vor efectua cheltuielile administrative aferente implementarii proiectului.
1.2 Derularea procedurilor de achizitie publica din cadrul proiectului
In cadrul acestei subactivitati se vor desfasura urmatoarele proceduri de achizitie:

- Achizitie realizare studiu comparativ privind modalităţile de asigurare a funcţiei de control de stat în domeniul calităţii în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului;

- Achizitie servicii organizare 2 conferinte si 2 workshop-uri;

- Achizitie servicii organizare vizite de studiu; - Achizitie materiale de informare si comunicare;

- Achizitie dezvoltare infrastructura software (module si aplicatii IT), hardware (echipamente) si licente;

- Achizitie elaborare caiet de sarcini pentru achizitia de dezvoltare infrastructura software (module si aplicatii IT), hardware (echipamente) si licente;

- Achizitia servicii formare personal.


Activitate: 2. Informare şi publicitate


Subactivităţi
2.1 Informarea si publicitatea proiectului ASIGURAREA VIZIBILITĂTII PROIECTULUI se va realiza prin următoarele acţiuni:
• afişarea pe site-ul ISC (www.isc.gov.ro) a unei scurte descrieri a proiectului, care să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: titlu, denumire beneficiar, scop, obiective specifice, rezultate, data de începere, perioada de implementare, valoarea totală (defalcată pe surse de finanţare);
• realizarea şi expunerea unui afiş cu informaţii despre proiect (dimensiunea minimă A3) într-un loc uşor vizibil publicului cum ar fi zona de intrare a unei cladiri a ISC situata în strada Constantin F Robescu nr. 23 Bucuresti, care va cuprinde următoarele informaţii referitoare la acesta: titlu, denumire beneficiar, scop, data de începere, perioada de implementare, valoarea totală (defalcată pe surse de finanţare);
• conferinţă la finalizarea proiectului, care va fi însoţita un anunţ/comunicat de presă publicat în media. In cadrul acestei conferinte vor participa circa 50 de persoane reprezentand stakeholderii proiectului. Locatia acestui eveniment va fi selectata ulterior la nivelul Mun. Bucuresti. In acest sens se va selecta in cadrul proiectului un furnizor de organizare evenimente . In cadrul conferintei de finalizare a proiectului vor fi prezentate si urmatoarele masuri de principii orizontale: - Dezvoltare durabilă - o secţiune cu privire la importanţa protecţiei mediului şi dezvoltării durabile, problemele de mediu şi tema schimbărilor climatice; - Egalitatea de şanse şi nediscriminarea şi egalitatea de gen - o secţiune de promovare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, a egalităţii de şanse pentru toţi, fără discriminare în funcţie de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap, vârstă, orientare sexuală.
• elaborarea şi diseminarea materialelor de informare şi promovare. Vor fi realizate, orientativ urmatoarele materiale: 200 buc. kit (mapa+pliant+notes+pix+memory stick personalizat); o buc. roll-up 1 buc afis de proiect; o buc. Pop-up Spider; 200 bucati brosuri (inclusiv servicii de concepere design si tiparire), etc. . Toate materialele tipărite vor fi realizate în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală. Cele 200 de kit-uri se vor distribui astfel: pentru 50 de persoane din cadrul conferintei de inchidere; pentru 50 de persoane din cadrul conferintei de prezentare aferente activitatii; 100 de persoane pentru participantii la cele 2 workshop-uri (din cadrul subactivitatilor 3.2 si 3.4). In acest sens se va selecta in cadrul proiectului un furnizor extern specializat pentru aceste servicii/bunuri. Responsabil pentru aceasta activitate va fi expertul de informare şi publicitate cu suport din partea echipei de management (manager de proiect, asistent manager). Managerul de proiect va monitoriza respectarea cerinţelor de informare si promovare pe toată durata proiectului. Iulie 2019 - Decembrie 2021 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII -I.S.C.

 

Activitate: 3. Analiza situatiei existente la nivelul ISC cu privire la depunerea documentelor necesare obtinerii acordurilor avizelor si altor documente specifice activitatii ISC
Subactivităţi
3.1 Analiza legislatiei ce reglementeaza modul de depunere a documentelor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si altor documente specifice activitatii
3.2 Workshop pentru prezentarea si dezbaterea rezultatelor analizelor rezultate din sub-activitatea 3.1 cu participarea personalului din cadrul ISC si a stakeholderilor
3.3 Analiza procedurilor si a fluxurilor de lucru existente la nivelul ISC cu privire la depunerea documentelor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si altor documente specifice activitatii
3.4 Workshop pentru prezentarea si dezbaterea rezultatelor analizelor rezultate din sub-activitatea 3.3 cu participarea personalului din cadrul ISC si a stakeholderilor
3.5 Finalizarea analizei situatiei existente la nivelul ISC cu privire la depunerea documentelor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si altor documente specifice activitatii

 

Activitate: 4. Simplificarea procedurilor şi a modului de lucru cu privire la depunerea documentelor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi altor documente specifice activităţii ISC şi corelarea cu cerinţele legislative
Subactivităţi
4.1 Revizuirea/actualizarea procedurilor de depunere a documentelor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi altor documente specifice activităţii ISC
4.2 Dezvoltarea de noi module tehnice specializate, economice şi juridice care să conducă la eficientizarea activităţii ISC şi care să reflecte modificările aduse procedurilor şi care vor fi integrate în sistemul informatic existent de management al ISC.

 

Activitate: 5. Analiza situatiei existente la nivelul ISC cu privire la exercitarea controlului referitor la respectarea disciplinei in urbanism si a regimului de autorizare a constructiilor, precum si la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii in constructii
Subactivităţi
5.1 Realizarea unui studiu comparativ, realizat la nivelul a cel puţin 10 state europene, cu privire la modalităţile de asigurare a funcţiei de control de stat în domeniul calităţii în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului.
5.2 Analiza legislaţiei ce reglementează modul de exercitarea a funcţiei de control de către ISC
5.3 Analiza procedurilor şi a fluxurilor de lucru existente la nivelul ISC cu privire la cu privire la asigurarea funcţiei de control de stat în domeniul calităţii în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului
5.4 Vizite de studiu in state membre UE, cu accent pe aprofundarea exercitării funcţiei de control de stat în domeniul calităţii în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului
5.5 Conferinţă pentru prezentare şi dezbatere a rezultatelor analizelor elaborate în cadrul activităţii 5


Activitate: 6. Revizuirea/actualizarea mecanismelor şi procedurilor de control, derulate de ISC, cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii, cu alinierea acestora la noile reglementari in domeniu
Subactivităţi
6.1 Crearea unui modul care să permită tipărirea tuturor tipurilor de acte de control aprobate prin ordine ale MDRAP sau IG
6.2 Crearea unui modul de evidenţă a neconformităţilor înregistrate de persoanele fizice şi juridice cu activitate în domeniul construcţiilor, care să permită analizarea activităţii acestora
6.3 Crearea unui modul de plată online a serviciilor oferite de I.S.C. integrat cu sistemul informatic şi de comunicaţii al ISC, cu facilităţi de procesare a plăţilor online pentru fiecare judeţ în parte.
6.4 Crearea unui modul informatic care să permită examinarea participanţilor la examenele de autorizare organizate de ISC, pentru specialişti în construcţii: responsabili tehnici cu execuţia şi diriginte de şantier


Activitate: 7. Crearea unei aplicaţii performante de emitere şi gestionare a autorizaţiilor şi legitimaţiilor emise de ISC, care să fie programată pe trei module, respectiv modul autorizare diriginţi de şantier, modul autorizare RTE şi modul autorizare laboratoare
Subactivităţi
7.1 Crearea unei aplicaţii performante de emitere şi gestionare a autorizaţiilor şi legitimaţiilor emise de ISC, care să fie programată pe trei module, respectiv modul autorizare diriginţi de şantier, modul autorizare RTE şi modul autorizare laboratoare

 


Activitate: 8. Crearea unei aplicaţii care să genereze registrele publice de activitate pentru diriginţii de şantier şi responsabilii tehnici cu execuţia care să fie accesate şi completate on line, de către specialiştii în construcţii autorizaţi şi să se integreze în sistemul informatic existent
Subactivităţi
8.1 Crearea unei aplicaţii care să genereze registrele publice de activitate pentru diriginţii de şantier şi responsabilii tehnici cu execuţia care să fie accesate şi completate on line, de către specialiştii în construcţii autorizaţi şi să se integreze în sistemul informatic existent

 

Activitate: 9. Crearea unei aplicaţii care să aibă rolul unei biblioteci tehnice cu standarde,
normative tehnice în construcţii, legislaţie, regulamente şi ordine emise de ISC

Subactivităţi
9.1 Crearea unei aplicaţii care să aibă rolul unei biblioteci tehnice cu standarde,
normative tehnice în construcţii, legislaţie, regulamente şi ordine emise de ISC

 

Activitate: 10. Instruirea unui nr de 500 persoane de conducere si de execuţie din ISC, inclusiv structurile teritoriale, în aplicarea noilor proceduri si mecanisme/instrumente dezvoltate prin proiect, a sistemului informatic integrat de management, precum si pe teme de interes direct legate de rezultatele si obiectivele propuse prin proiect
Subactivităţi
10.1 Instruirea unui nr de 500 persoane de conducere si de execuţie din ISC, inclusiv structurile teritoriale, în aplicarea noilor proceduri si mecanisme/instrumente dezvoltate prin proiect, a sistemului informatic integrat de management, precum si pe teme de interes direct legate de rezultatele si obiectivele propuse prin proiect.

   

   

   LINK-URI UTILE:

   Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

   vă invităm sã vizitați  www.fonduri-ue.ro sau www.fonduriadministratie.ro sau www.poca.ro.

  Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web. Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.