>

Principiile informării publice
ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

 

 

 

 

 

 

I.S.C.

Organ tehnic specializat care exercită controlul de stat în domeniul construcţiilor

 

I.S.C. – Aparatul Central

Date contact:
București, str. C.F. Robescu nr. 23,

sector 3, cod poștal 030217

1. Care sunt principalele reglementări privind liberul acces la informaţiile de interes public?
Reglementările de bază privind liberul acces la informaţiile de interes public sunt:
Documentele internaţionale:
- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 19: "Orice persoană are dreptul la libertatea opiniei şi a expresiei; acest drept include libertatea de a susţine opinii fără nici o interferenţă şi de a căuta, a primi şi a răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere.";
- Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, art. 10: "Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere.";
- Principiile de la Johannesburg, Principiul I: "Oricine are dreptul la libertatea de exprimare, care include libertatea de a căuta, a primi şi a face cunoscute informaţii şi idei de toate genurite, indiferent de frontiere, fie oral, în scris sau sub formă tipărită, sub formă de artă, sau prin orice alt mijloc de comunicare în masă pe care îl alege."
Documentele interne:
- Constituţia României, art. 31: "Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit... Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de personal.";
- Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544 din 2001;
- Legea nr. 51 privind siguranţa naţională, art. 12, alin. 3.
Art. 12
(1) Nicio persoană nu are dreptul să facă cunoscute activităţi secrete privind securitatea naţională, prevalându-se de accesul neîngrădit la informaţii, de dreptul la difuzarea acestora şi de libertatea de exprimare a opiniilor.
(2) Divulgarea, prin orice mijloace, de date şi informaţii secrete care pot aduce prejudicii intereselor securităţii naţionale, indiferent de modul în care au fost obţinute, este interzisă şi atrage, potrivit legii, răspunderea celor vinovaţi.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu aduc atingere libertăţii de opinie şi exprimare, dreptului persoanei de a nu fi tulburată în vreun fel pentru opiniile sale, ca şi în acela de a căuta, de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei, prin orice mijloace de exprimare, dacă aceste drepturi se exercită în conformitate cu legile României.
- Ordinul Inspectorului general al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 362/2006.
2. Care este importanţa Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public?
Dreptul de acces la informaţiile de interes public este unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice.
Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să pună la dispoziţia cetăţenilor, din oficiu sau la cerere, toate informaţiile de interes public. Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile publice informaţiile referitoare la activitatea acestora.
Legea instituţionalizează transparenţa în relaţiile dintre cetăţean şi instituţiile publice şi va determina, în timp, o schimbare de mentalitate în relaţia dintre cetăţean şi funcţionarii publici.
3. Care sunt principiile care guvernează aplicarea Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public?
- Principiul transparenţei – desfăşurarea activităţii într-o manieră deschisă faţă de public, în care accesul liber la informaţiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţie să constituie excepţia;
- Principiul aplicarii unitare;
- Principiul autonomiei – fiecare autoritate sau instituţie publică va elabora propriul regulament de organizare şi funcţionare a compartimentelor de informare şi relaţii publice, în conformitate cu prevederile legii şi ale normelor metodologice.
4. Ce se înţelege prin informaţie de interes public?
Orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi sau instituţii publice.
5. Informaţiile referitoare la datele personale sunt de interes public?
Da, dar numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice de către persoana în cauză.
6. Informaţiile clasificate sunt informatii de interes public?
Da, însă accesul la acestea este limitat prin lege.
7. Cine poate solicita informaţii de interes public?
Orice persoană fizică sau juridică, de cetăţenie română sau străină.
8. Cât costă accesul la informaţiile de interes public?
Accesul la informaţiile de interes public este gratuit.
9. De câte tipuri sunt informaţiile de interes public?
Informaţiile de interes public sunt de două tipuri: informaţii furnizate din oficiu, pe care instituţia publică este obligată să le facă publice fără a exista o solicitare în acest sens, şi informaţii furnizate la cerere – informaţii obţinute în urma unei solicitări.
10. Unde pot fi consultate informaţiile din oficiu?
Informaţiile furnizate din oficiu sunt disponibile în punctele de informare-documentare ale instituţiei publice, în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, precum şi în publicaţiile proprii sau în pagina de Internet.
11. Care sunt categoriile de informaţii de interes public ce se furnizează din oficiu?
Categoriile de informaţii publice ce se furnizează din oficiu sunt:
- actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
- structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare şi de audienţe;
- numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public;
- datele de contact ale instituţiei: denumire, adresa sediului, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
- sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; programele şi strategiile adoptate de instituţia publică;
- lista cu documentele de interes public;
- modalităţile în care pot fi contestate şi atacate deciziile autorităţilor şi instituţiilor publice, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public.
12. Cum se pot obţine informaţii de interes public, la cerere?
Informaţiile de interes public furnizate la cerere se pot obţine:
- verbal, adresându-vă birourilor de informare publică sau persoanelor responsabile de informarea publică, unde, dacă este disponibilă, informaţia solicitat vă va fi furnizată pe loc; dacă acest lucru nu este posibil, veţi fi îndrumat să depuneţi o solicitare în scris, excepţie făcând reprezentanţii mass-media, cărora răspunsul la solicitările de informaţii de interes public le va fi furnizat în cel mult 24 de ore;
- în scris, pe suport de hârtie sau în format electronic, prin intermediul formularului-tip de solicitare a informaţiilor de interes public, care va primi număr de înregistrare.
13. Care sunt termenele la care instituţia publică este obligată sa răspundă solicitărilor?
Termenele la care instituţia publică este obligată să răspundă solicitărilor sunt:
- 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii;
- 30 de zile lucratoare, în cazul în care durata necesară pentru identificarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, instituţia având obligaţia să anunţe acest fapt în termen de 10 zile;
- 5 zile lucrătoare, dacă informaţia solicitată este considerată a fi o informaţie exceptată de la liberul acces.
14. Pot depune o reclamaţie în cazul în care consider ca mi-a fost încălcat dreptul la liberul acces la informaţie?
Da, se poate depune reclamaţie în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al instituţiei. Reclamaţia trebuie adresată comandantului unităţii militare căreia i-aţi adresat solicitarea. Dacă reclamaţia este întemeiată, răspunsul va fi dat în 15 zile de la depunere şi va conţine informaţiile solicitate, precum şi menţionarea sancţiunilor disciplinare aplicate funcţionarului vinovat.
15. Pot să mă adresez justiţiei dacă mi-a fost lezat dreptul de liber acces la informaţii?
Da, puteţi depune o plângere la secţia de contencios administrativ a Tribunalului în a cărui rază domiciliaţi. Plângerea poate fi făcută în termen de 30 de zile de la data expirării termenelor prevăzute de lege pentru a se comunică răspunsul la solicitările de informaţii de interes public. Instanţa poate obliga autoritatea să furnizeze informaţiile solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
Dacă sunteţi nemulţumit de hotarârea instanţei, o puteţi ataca prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curţii de Apel rămâne definitivă şi irevocabilă. Atât acţiunea depusă la prima instanţă, cât şi recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.