OBIECTIVELE INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCŢII
ŞI MODUL DE INTEGRARE A ACESTORA ÎN ANSAMBLUL ACTIVITĂŢILOR 

VIZÂND REALIZAREA POLITICILOR SECTORIALE ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR

Inspectoratul de Stat in Constructii 

îşi are originea în Corpul Tehnic al Lucrărilor Publice, înfiinţat în anul 1862, prin Decret, de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, ca serviciu de inspecţie pentru lucrările publice. Având o tradiţie de aproape 150 de ani prin activităţile specifice de control  în domeniul construcţiilor, în raport cu evoluţia procesului investiţional care determină volumul  şi structura activităţilor, Inspectoratul de Stat în Construcţii urmăreşte adaptarea programelor de activităţi la condiţiile concrete ale pieţei construcţiilor, pentru îndeplinirea atribuţiilor  şi responsabilităţilor pe care le are în dezvoltarea economică a  ţării  şi realizarea politicilor sectoriale  din domeniu, ca parte a Programelor Naţionale de Dezvoltare a României.

Obiectivele principale ale Inspectoratului de Stat în Construcţii:

 • Urmărirea modului de aplicare a cadrului normativ și de reglementare în domeniile:

−  calităţii în construcţii, în toate etapele, de concepţie, proiectare, execuţie, recepţie, utilizare  şi postutilizare, indiferent de forma de proprietate sau destinaţia construcţiilor, pentru aplicarea regulilor obligatorii stabilite prin actele normative în vigoare; 
−  disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului; 
−  autorizării şi executării lucrărilor de construcţii; 
−  supravegherii pieţei produselor pentru construcţii, în conformitate cu reglementările armonizate care transpun Directiva CEE specifică; 
−  urmăririi comportării în timp şi recepţiei lucrărilor de construcţii; 
−  autorizării diriginţilor de şantier şi a responsabililor tehnici cu execuţia; 
−  autorizării laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii; 
−  implementării sistemului de management al calităţii construcţiilor; 
−  soluţionării reclamaţiilor şi sesizărilor primite de la cetăţeni cu referire la probleme privind calitatea și siguranţa în exploatare a construcţiilor, legalitatea emiterii autorizaţiilor de construire; 
−  avizării documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele finanţate din fonduri publice, în conformitate cu prevederile HG 1072/2003, cu modificările ulterioare.

 


 • Urmărirea modului de derulare a programelor  şi a proiectelor derulate în cadrul 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, care au ca scop:  
-   diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin stimularea creşterii competitivităţii şi prin revitalizarea zonelor defavorizate; 
-  dezvoltarea regională echilibrată prin corelarea politicilor publice naţionale de dezvoltare sectorială cu politicile publice de dezvoltare locală: infrastructură  şi transporturi, creşterea ocupării forţei de muncă, dezvoltare rurală, educaţie  şi sănătate, mediu; 
-   crearea  şi modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale  şi creşterea calităţii serviciilor turistice prin parteneriat între minister  şi autorităţile locale; 
-   conservarea  şi reabilitarea obiectivelor turistice care fac parte din patrimoniul cultural universal şi naţional şi modernizarea infrastructurii conexe; 
-   combinarea protecţiei directe a statului cu cea oferită de formele de protecţie asociativă pe piaţa produselor pentru construcţii; 
-   stimularea capacităţii de autoprotecţie individuală  şi asociativă a consumatorilor, astfel încât aceasta să devină calea principală de protecţie; 
-   eficientizarea activităţii statului în materie de protecţie directă  şi indirectă a consumatorilor prin cercetarea pieţei, informarea şi educarea consumatorilor.

 • Valorificarea informaţiilor pentru punerea în aplicare a cadrului  şi eficienţa cadrului normativ / reglementativ şi a politicilor sectoriale gestionate prin: 
  -   elaborarea unui cadru normativ procedural care să definească componentele diferitelor nivele de decizie strategică; identificarea, antrenarea  şi solidarizarea actorilor locali pe o bază partenerială pentru sprijinirea  şi realizarea efectivă a proiectelor locale  şi regionale; evaluarea resurselor  locale umane; fizice, naturale, economice, financiare etc.; 
  -   dezvoltarea corelată a zonelor urbane  şi rurale prin cooperare între autorităţile locale, judeţene, consiliile regionale  şi agenţiile de dezvoltare regională pentru a integra planurile de dezvoltare locală în cele regionale  şi monitorizarea implementării acestora; 
  -   promovarea parteneriatului public-privat în scopul diminuării dezechilibrelor regionale;
  -   elaborarea unui set de criterii de analiză  şi evaluare a autorităţilor administraţiei publice locale în vederea identificării şi reducerii dezechilibrelor dintre acestea, prin sprijinirea absorbţiei fondurilor structurale, alocării schemei de ajutor de stat etc. 
  -   asigurarea, pentru autorităţile administraţiei publice locale, de la bugetul de stat, a sumelor necesare pregătirii şi cofinanţării proiectelor; 
  -   intensificarea cooperării transfrontaliere  şi transnaţionale la nivelul regiunilor  şi stimularea dezvoltării unor proiecte interregionale în domeniul infrastructurii, amenajării teritoriului  şi lucrărilor hidrografice, cu predilecţie prin accesarea fondurilor europene; 
  -   dezvoltarea resursei umane  şi punerea în valoare a potenţialului de cooperare cu sectorul privat şi cu sistemul educaţional local; 
  -   folosirea experienţei instituţiilor bancare europene în pregătirea proiectelor prin utilizarea în mai mare măsură a iniţiativelor comunitare cunoscute ca "cele trei iniţiative J": JASPERS - Asistenţa comună pentru sprijinirea proiectelor în regiunile Europei; JEREMIE - Resurse europene  comune pentru microîntreprinderi  şi întreprinderi mijlocii; JESSICA - Sprijin european comun pentru investiţii durabile în 
  zonele urbane; 
  -   adaptarea legislaţiei specifice în scopul mobilizării potenţialului bancar  şi fondurilor de garantare pentru a sprijini programele de dezvoltare atât din punct de vedere financiar, cât şi al expertizei în management,

 • Eficientizarea finanţării programelor/proiectelor din portofoliul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

 • Asigurarea activităţii de monitorizare, control  şi evaluare, precum  şi de diseminare  şi culegere cu celeritate a datelor şi informaţiilor din piaţa construcţiilor;

 • Fundamentarea deciziilor privitoare la politicile  şi strategiile publice în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului  şi dezvoltării durabile, aflate în responsabilitatea  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

 • Asigurarea disciplinei în construcţii;

 • Asigurarea liberei circulaţii a produselor pentru construcţii pe piaţa unică europeană în condiţii de siguranţa pentru utilizatori şi mediu.

Întregul ansamblu de activităţi are ca scop:

 • asigurarea integrării în structurile europene, prin colaborarea cu organismele de reglementare implicate în armonizarea normelor româneşti în domeniul construcţiilor cu cele practicate în Uniunea Europeană;

 • responsabilizarea factorilor implicaţi în exercitarea activităţilor de control  şi inspecţie pentru autorizarea continuării lucrărilor ajunse în fazele determinante pentru rezistenta şi stabilitatea construcţiilor;

 • aplicarea cu responsabilitate  şi transparenţă a prevederilor legale, în acord cu principiile de prevenire, de investigare  şi de intervenţie obiectivă în activitatea de control;

 • simplificarea procedurilor administrative necesare obţinerii autorizaţiilor de construire şi avizelor impuse;

 • susţinerea unor politici active în domeniul calităţii în construcţii, de dezvoltare  şi optimizare a infrastructurii calităţii, precum  şi de stimulare a implementării sistemului de management al calităţii de către agenţii economici din domeniul construcţiilor;

 • participarea ca factor consultativ la elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii;

 • efectuarea de activităţi de control  şi inspecţie la obiectivele de investiţii, care privesc intervenţiile asupra construcţiilor existente, pentru  emiterea acordului de modificare;

 • actualizarea şi elaborarea de noi proceduri specifice pentru efectuarea activităţilor de control  şi inspecţie privind calitatea construcţiilor, disciplina în urbanism, supravegherea  şi controlul pieţei materialelor de construcţii, autorizarea  şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii.

Misiune, Viziune, Valori:

Misiune
Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. trebuie să devină reperul principal în domeniul construcțiilor de calitate, prin îmbunătățirea și îndeplinirea continuă a responsabilităților și atribuțiilor.
Misiunea principală a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. este cea de exercitare a controlul statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii.
Modificările legislative de la nivel național, regulamentele, tratatele şi directivele Uniunii Europene influenţează activitatea instituţiei, iar aceasta are oportunitatea de a formula sau promova iniţiative legislative în concordanţă cu nevoile din domeniul construcțiilor.

Viziune
Calitatea unei construcții este rezultanta performanțelor de comportare a acesteia în exploatare în scopul satisfacerii, pe toată durata ei de existență, a exigențelor utilizatorilor și colectivităților. Exercitarea controlului calității în domeniul construcțiilor este un deziderat definitoriu realizat prin furnizarea de servicii de un înalt standard de calitate în context național şi internațional cât și printr-o serie de măsuri ce privesc debirocratizarea, standardizarea și digitalizarea la nivel instituțional.
Inspectoratul de Stat în Construcții – ISC își evaluează în mod constant rezultatele acțiunilor întreprinse prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare a construcțiilor, precum și la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții, prioritizând interesul public și contribuind la îndeplinirea obiectivelor asumate de țara noastră la nivel internațional.
Totodată, Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. acordă o importanță deosebită politicilor anticorupție, instrumente ce permit consolidarea culturii organizaționale și profesionale, precum și atingerea unui grad ridicat de integritate și transparență în exercitarea funcțiilor și realizarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate.

Valori
Valorile care stau la baza funcționării instituției rămân în continuare profesionalismul, transparența, calitatea serviciilor, integritatea, comunicarea eficientă, etc., acestea fiind într-un proces continuu de îmbunătățire și eficientizare.
Angajații instituției conferă un plus de valoare serviciilor oferite, contribuind la implementarea viziunii și misiunii, strategia de resurse umane contribuind masiv la etapele de recrutare, selecție, formare, dezvoltarea carierei și evaluarea performanțelor profesionale.